Oficiální stránky římskokatolické farnosti Dobratice
Matěj / sv. Modest (středa 1. postního týdne)
Biblický citát na dnešní den
Obnov ve mně ducha vytrvalosti. (Žl 51,12)

Postní doba jako součást Velikonoc

Většinou po plesové sezóně, masopustu a chutných koblizích následovala popeleční středa a 40 denní postní doba. Přesto, že letos jsme o plesovou sezónu fakticky nějak přišli, o postní dobu nepřijdeme.

Stále si dnes můžeme vše navršit do vozíku v supermarketu a připadá nám samozřejmé, že máme co jíst a pít. Člověk minulé doby si uvědomoval, že on není na nikom nezávislý „bůh“, ale že dostává vše podstatné od Boha a zprostředkovaně od přírody.

Pokorné vědomí vedlo člověka k vděčnosti, a proto byl vnímavější k přírodě i ke všemu, co ho přesahuje. Proto vytvořil různé tradice a rituály, aby vyjadřoval úctu a radost ze všeho, co může denně užívat. Copak toto vědomí nepotřebujeme i v 21. století?

Postní dobou se připravujeme na Velikonoce. O popeleční středě (která letos připadá na 17. února) si znamením popela připomínáme: „Pamatuj, člověče, že jsi prach a v prach se obrátíš.“ To nám připomíná i Kristovu smrt na kříži. A Kristovo vzkříšení, které slavíme o velikonoční neděli, nápovzbuzuje: „Pamatuj, člověče, že nejsi jen prach“. To je myslím to nejdůležitější velikonoční poselství pro každého člověka! To je poselství naděje. Málo se dnes o naději mluví, a proto jsou lidé skleslí, bez opravdové radosti, bez výhledu do budoucnosti. Naděje to není nějaký laciný optimismus, že něco dobře dopadne, ale je to přesvědčení, že něco má smysl, i když je to právě hodně těžké!

V době postní a velikonoční se budeme dotýkat otázek života, utrpení a smrti. Jsou to těžší témata, ale postní doba není časem smutku, je hledáním pravdivější životní cesty, časem obrácení a pokání, což jsou v podstatě radostné záležitosti. Proto, už nyní nabízím, vždy v pátek a v neděli pobožnost křížové cesty a nedělní promluvy zaměřené k zásadním životním otázkám. Je možno využít i osobní rozhovory.

P. Jan Wojnar

Pastýřský list k 1. neděli postní 2021

Milovaní bratři a sestry v Kristu,

před několika dny jsme začali Popeleční středou dobu postní a vydali jsme se na cestu k Velikonocům. Výraz, který je s dobou postní úzce spojen, je pokání. „Čiňte pokání a věřte evangeliu“ - to jsou slova, která doprovázejí udílení popelce. Jak ale rozumíme onomu slovu pokání?

Pokání z pohledu křesťanství je především velká touha. Je to touha po proměně, touha po obnově a obrácení, je to začátek nové cesty. Ježíš k ní volá hned na začátku svého působení: „Obraťte se a věřte evangeliu.“ Proto je postní doba příležitostí nově uvěřit Kristu a v síle jeho slov se vydat na cestu vlastní proměny a obnovy. Tato touha má zaznít v našem nitru víc, než cokoliv jiného.

Žijeme už rok v mimořádné situaci pandemie, která ovlivňuje celý život společnosti, život církve, i život každého z nás. Pandemie nás uzavřela do životního provizoria, ze kterého bychom se tak rádi vrátili k plnému životu. K životu ve kterém mohou děti chodit do školy, kdy se můžeme setkávat, společně se sdílet a radovat. Také zde cítíme, jak potřebujeme obnovit život.

Nejinak je tomu i v životě duchovním. I tady nám schází plný život církve, na který jsme byli zvyklí. Svátosti, společenství, bohoslužby, katecheze. Po roce jsme už možná na mnohé rezignovali. Kéž nás v této situaci burcují a pozvedají Kristova slova: „Obraťte se a věřte evangeliu!“„Obraťte se a věřte evangeliu!“ Nezatvrzujme svá srdce k tomuto Kristovu pozvání. Přestože možnosti bohoslužeb jsou stále výrazně omezené, o to více hledejme příležitosti a usilujme o to, jak v osobním a rodinném životě obnovit naše společenství s Bohem, jak neustupovat z cesty poctivého křesťanství.

V letošním roce si naše diecéze připomíná 25. výročí od založení papežem, svatým Janem Pavlem II. Rádi bychom za toto výročí poděkovali společnou bohoslužbou poslední květnovou neděli v katedrále Božského Spasitele. Zda to bude možné, je teď ještě těžké říci. Už vůbec nelze vědět, zda bude možné vás všechny na tuto bohoslužbu pozvat. K čemu vás chci ale pozvat už nyní je, společně vstoupit na cestu proměny života naší diecéze. I v životě naší místní církve za dobu jejího trvání ledacos volá po obnově. Samy okolnosti této doby ukazují, že bude potřeba mnohé dělat jinak. Nabídněme své osobní úsilí i společné nasazení ve farnostech. I tady pravdivě vezměme za svou Ježíšovu výzvu k proměně: „Obraťte se a věřte evangeliu.“

Tuto proměnu není možné začít nikde jinde než u Krista. Obrácení má svůj počátek v důvěře v něho. To je základ našeho společenství s Kristem, našeho rozhodnutí s Kristem žít a vydávat o něm svědectví. Při velikonoční vigilii budeme toto rozhodnutí nově potvrzovat v obnově křestního vyznání. Pro cestu obnovy, kterou chceme začít u Krista, a jako znamení našeho odhodlání chci pozvat vás, věřící a kněze naší diecéze, abyste v letošním roce v každé farnosti naplánovali a uspořádali adorační den.

Až to situace dovolí, měl by to být čas duchovní obnovy farnosti, ve kterém je po celý den příležitost k adoraci, a ve kterém mohou věřící vyslechnout duchovní povzbuzení a získat novou inspiraci k životu s Kristem. V některých farnostech tato tradice adoračních dnů, zavedená téměř před devadesáti lety, stále přetrvává, v mnoha už ale byla přerušena. Výročí diecéze je vhodnou příležitostí obnovit a posílit toto spojení s eucharistickým Kristem.

„Obraťte se a věřte evangeliu.“ - vybízí nás Kristus na počátku postní doby a zve nás na cestu proměny. Bůh u této cesty nestojí jako divák, ale jako ten, který nám pomáhá svou milostí. Papež František v poselství k letošní postní době píše: „V každé životní etapě je třeba věřit, doufat, milovat. Kéž nám toto pozvání prožít postní dobu jako cestu obrácení, modlitby a sdílení našich dober, pomůže obnovit osobní a společnou víru, kterou nám dává živý Kristus, naději, již vzbuzuje Duch Svatý, a lásku, jejímž nevyčerpatelným pramenem je Otcovo milosrdné srdce.“

Vydejme se, sestry a bratři, na cestu obnovy a proměny nejen v postní době, ale i v celém roce výročí založení naší diecéze.

K této cestě vám ze srdce spolu s biskupem Františkem žehnáme.

+ biskup Martin, apoštolský administrátor

Hyundai - Dobrý soused 2020

Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. v rámci svého fondu „Dobrý soused“ v loňském roce podpořila také nás a to příspěvkem na koupi párty stanu, který bude sloužit farnosti při pořádání akci. Za poskytnutý příspěvek velmi děkujeme.Adorace s koledami - 26. prosince

Adorace s koledami 26.prosince 2020

AKTUALIZACE od 24. prosince

Vzhledem k dynamicky se měnící současné situaci byl upraven rozpis bohoslužeb na násdledující vánoční svátky. Nové ohlášky můžete nalézt ZDE.


Dále dle nového nařízená vlády ČR ze dne 23.12. platí od 27.12. 2020 do 10.1. 2021 stupeň č. 5 - Svatby, pohřby, bohoslužby: 10 % kapacity míst k sezení (pro náš kostel to je 20 osob), pouze sedící účastníci, minimální odstup 2 m mezi sedícími účastníky v jedné řadě. Režimová a organizační opatření, desinfekce a větrání prostor, v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou oddělení od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének.

Děkujeme za pochopení.

TŘIKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ 2021

Od 1. ledna 2021 bude opět probíhat TŘIKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ spojené s Tříkrálovou sbírkou.

V letošním roce bude organizována trochu jinak, než v minulých letech. Je více zaměřená do on-line prostoru.

Přesto, tak jak nám v neděli 20. prosince v kostele řekl ředitel charity Frýdek Místek Mgr. Martin Hořínek, MBA, s respektováním aktuálních protiepidemických opatření, bude také probíhat klasická Tříkrálová sbírka s koledováním dům od domu, jako to bylo v uplynulých letech.

Prosím, nespoléhejme pouze na skupinky osob z minulých let. Každý dospělý může vytvořit malou skupinku pro Tříkrálovou sbírku a kontaktovat charitu Frýdek Místek (níže uvedené kontakty). Po té mu bude doručená zapečetěná pokladnička s pokyny pro konání sbírky. Jestliže se rozhodnete do Tříkrálové sbírky zapojit, kontaktujte níže uvedenou osobu co nejdříve!

Ti, kteří podpoří Tříkrálovou sbírku on-line, mohou si v kostele vyzvednout požehnané křídy a sami si napsat na dveře symboly Božího požehnání.

Prosím, abyste podpořili darem, a můžete-li, i osobní angažovaností, koledníky Tříkrálové sbírky. Koledování je příležitostí rozdávat radost a pomoci těm, kteří jsou v nouzi, což je zvláště v této době potřebné.

paní Jana Opluštilová
jana.oplustilova@charitafm.cz
tel.: 734 682 682

Nová opatření platná od 18. prosince

Novým nařízením Vlády ČR se od 18. 12. 2020 počet účastníků bohoslužeb stanoví na max. 20% míst k sezení v kostele. Účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují (s výjimkou členů domácnosti), minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu. Mimo vnitřní prostory staveb se může bohoslužeb účastnit nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry. Opatření platí do 23.12. 2020. Je velmi pravděpodobné, že takto nastavená opatření budou platit také v průběhu Vánočních svátků.

Pro bohoslužby v našem kostele to znamená maximální účast 40 věřících. Bratři a sestry, abyste věděli, kdy budete moci přijít na bohoslužbu, je nutné předem se zapsat. Sešit k zápisu je umístěný v zádveří kostela, po celý den přístupný. Existuje také možnost přijít pouze k svatému přijímání, zůstat krátkou dobu v adoraci N.S.O.

Děkuji za pochopení.

o.Jan Wojnar

Aktualizace ze dne 30.11.2020

Milí bratři a sestry,

Dle nařízení Vlády ČR ze dne 30.11. 2020 se od čtvrtku 3. 12. 2020 (bod II/10.b) na shromáždění pořádaném církví v kostele, nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady omezuje počet účastníků na maximální počet, který odpovídá obsazenosti nejvýše 30 % míst k sezení, (v tomto kostele to je 57 osob) přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích, nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu. Zakazuje se společný zpěv více než 10 osob (bod I /2.b)

Každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.

Kostel také při pohřební či svatební bohoslužbě může být obsazen ze 30%, na následné hostině by ale nemělo být více než 30 lidí.

Zakazují se hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb, nebo 50 osob ve vnějších prostorech (bod I/1).

P. Jan Wojnar

Od 18. listopadu na bohoslužby, svatby a pohřby až 15 osob

Milí bratři a sestry,

nařízením vlády ze dne 17.11.2020 se od 18. 11. 2020 nastavují omezení v boji proti pandemii podle nového ProtiEpidemického Systému „PES“.

Podle toho nařízení je od zítřka možná na bohoslužbách, svatbách a pohřbech účast 15 osob. Toto opatření platí do 20.11.2020, což je zatím konec nouzového stavu. Předpokládá se ale, že tento bude prodloužen a omezení budou platit dále i o nejbližším víkendu.

Další rozvolnění by mohlo přijít v příštím týdnu.

Více informací zde.

S přáním pevného zdraví a Božího požehnání P. Jan Wojnar

Červená středa - 25. listopadu

Červená středa

V minulých dnech, jsme slyšeli zprávy o bezprecedentních útocích na křesťany ve Francii a Vídní. Také v jiných částech světa jsou křesťané pro svou víru pronásledování, perzekuování a věznění. Proto chci představit a doporučit vaší pozornosti akci Červená středa (25. 11.), která upozorňuje na pronásledování křesťanů a je uskutečnitelná i v pandemii (více na webu www.cervenastreda.cz).

Typickým znamením této akce jsou např. nasvícení (části) kostela, nebo významné budovy ve městě či obci červeným světlem (červená barva symbolizuje krev křesťanů), zapálením svíčky za oknem domu, modlitba, průvod se svící, apod. Zapojit se může do této akce každý i doma. Drobné gesto solidarity s lidmi trpícími pro víru v jiných částech světa pomáhá pozvednout oči a odpoutat se od aktuálních obtíží tady a teď. I tímto jednoduchým způsobem spojeným s modlitbou, křesťané vyjadřují vzájemnou sounáležitost a blízkost. Drobným gestem dejme vědět: „My o vás víme“. V rámci Červené středy se bude od 13:00 hod. konat online konference s českými i zahraničními hosty a konkrétními svědky pronásledování, poté proběhne křesťansko-židovská modlitba za účasti pana nuncia Charlese D. Balva. Tlumočení do češtiny zajištěno. Konferenci bude možné sledovat na TV Noe a na www.facebook.com/IKDPcz Aktuální informace k akci na www.cervenastreda.cz a www.facebook.com/cervenastreda.

V Dobraticích budou také lidé moci od 16 do 18 hodin přicházet do kostela k osobní modlitbě.

P. Jan Wojnar

Aktualizace ze dne 22.10.2020

Zpřísnění protiepidemických krizových opatřeních vyhlášených vládou od 22. 10. 2020:
Omezení pohybu osob a pobývání na veřejně přístupných místech v počtu max. dvou osob – což se vztahuje i na bohoslužby s výjimkou svateb a pohřbů, kde je povolena účast max. 10 osob. Není omezena návštěva hřbitovů.Chvála Kristu, bratři a sestry,

od pondělí 26.10. do čtvrtka 29.10. budu konat, již dříve plánované, duch. cvičení. V modlitbě jsem Vám nablízku. V jiné dny jsem připraven poskytnout duchovní útěchu, pomoc a povzbuzení. I během přísných omezení je možné a potřebné poskytovat individuální duchovní péči při dodržení hygienických opatření. Návštěvy kněží mají prioritu. Biskupové vyzvali kněze, aby otevřeli kostely. Již dříve biskup Tomáš Holub napsal:

V těchto dnech se na nás obrátil pan ministr zdravotnictví s kratičkou, ale o to důležitější výzvou: „prosím, zůstaňte doma.“ Osobně jeho prosbu plně podporuji: Je naléhavě třeba vyvarovat se všech zbytečných i nadbytečných kontaktů. Proto i já Vás prosím: zůstaňte doma.

Jen bych chtěl slůvko doma pro nás křesťany trochu upřesnit, a to i po konzultaci s mým osobním lékařem, panem doktorem Cyrilem Muchou:

Doma znamená nejen v našem bytě mezi čtyřmi stěnami, které v nás mnohdy sami o sobě zvyšují úzkost, jež může následně mít i neblahý vliv na naši imunitu. Doma pro nás křesťany znamená také zůstávat v blízkosti našeho Pána. A proto k našemu domovu jednoznačně patří i náš kostel. Zcela podporuji, abychom tam v duchu tak potřebné zodpovědnosti nyní nechodili společně, ale abychom toto místo vyhrazené pro domácí setkání s Bohem

Setkání s Kristem v eucharistii bytostně patří k domovu katolických křesťanů. Proto Vás, sestry a bratři, povzbuzuji: navštěvujte jednotlivě při dodržení všech hygienických předpisů Váš kostel, abyste si ze setkání s Pánem života a naším dobrým Pastýřem mohli odnést do svých domácností rozměr pokoje, který vytváří skutečný domov a tento svět ho nemůže dát. Ale znovu zdůrazňuji: mám nyní na mysli návštěvu kostela pro jednotlivce. Proto, i když se v kostele nebo v jeho okolí uvidíte s Vašimi přáteli, nezastavujte se s nimi k rozhovoru, jen jim třeba na dálku zamávejte. A hlavně se za sebe navzájem modlete.

Své spolubratry kněze moc prosím, aby Vám toto setkání s Pánem umožnili, aby při velmi pečlivém dodržení všech hygienických předpisů byli těmi, kdo Vám umožní toto setkání s Pánem skrze Eucharistii, požehnání i smíření.

A pak – naším domovem je i příroda, stvoření dané lidem od dobrého Boha jako náš pozemský domov. Nezůstávejme tedy podobně jako apoštolové po Kristově smrti ve strachu za zavřenými dveřmi. V přírodě je místo, kde, když jsme sami či jen ve skutečném rodinném kruhu, můžeme i sundat jinak tak potřebnou a pro naše zdraví důležitou roušku, Boha chválit i prosit a nadechnout se vůně Božího domova.

Sestry a bratři, modlím se intenzivně za nás všechny a připomínám naše letošní diecézní motto: „Nebojte se, já jsem přemohl svět!“ Zvu Vás nejen k velké zodpovědnosti, ale také k plnosti života: zůstaňme doma v plnosti toho, co domov skutečně znamená. Váš biskup Tomáš

Výzva biskupů Čech a Moravy

Drazí věřící,

tak jak jsme se na vás obraceli na začátku první vlny pandemie, obracíme se na vás i nyní, v této nelehké době, kdy procházíme všichni další těžkou zkouškou. Řada našich rodinných příslušníků je nemocná nebo v karanténě a nemůžeme z důvodu nařízených protipandemických opatření navštěvovat své blízké.

Protože není možné společně slavit Eucharistii, povzbuzujeme všechny kněze, aby stáli lidem nablízku, byli k dispozici pro individuální duchovní péči, zajistili otevření kostelů pro soukromou modlitbu všude, kde je to možné a byli k dispozici posloužit svátostmi jednotlivcům.

Všechny pak chceme ujistit o naší blízkosti v modlitbách, zvláště vás, které pandemie Covid-19 jakýmkoliv způsobem již postihla. V předvečer svátku sv. Jana Pavla II., který si sám musel projít zkouškou své těžké nemoci, ho prosíme, aby se za nás přimlouval. Připomínejme si stále jeho často opakovaná slova „Nebojte se!“. Jeho hluboké svědectví víry může pro nás být v této době příkladem a pamatujme, že Pán je stále s námi a nikdy nás neopustí. Jeho milost je silnější než pandemie.

Děkujeme a povzbuzujeme všechny, kteří se v této době rozhodli pomáhat. Především lékařům, sestrám, zdravotníkům, ale také duchovním, bohoslovcům, studentům a ostatním, kteří pečují nebo se osobně nasazují pro dobro a útěchu druhých.

Spojujme se společně každý den ve 20.00 hodin v modlitbě svatého růžence a prosme Matku Boží, Pannu Marii, Pomocnici křesťanů, za ukončení pandemie koronaviru. Pamatujme také v modlitbách na lékaře, zdravotníky, nemocné, seniory, všechny osamělé, ty, kteří nesou břímě rozhodování a nezapomínejme ani na ty, kteří nás již předešli na věčnost. Buďme si s pomocí Boží vzájemně oporou.

Vaši čeští a moravští biskupové, 21. října 2020, v předvečer svátku sv. Jana Pavla II


Aktualizace ze dne 14.10.2020

Chvála Kristu, bratři a sestry,

rozhodnutí vlády počínaje středou 14. října 2020 se zakazují hromadné akce – vztahuje se i na bohoslužby, konané v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb, nebo ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti. (Dvoumetrový odstup není vyžadován.) Dále se uvádějí některé výjimky. Výjimkou jsou také pohřby a svatby, které umožňují v současné době účast 100 osob a od 19. října 30 osob.

Bratři a sestry, za stanovených hygienických opatření, nedělní bohoslužby jsou v našem kostele tři (sobota v 17:30 a v neděli v 9h a v 10:30h). Také se stále konají bohoslužby během týdne, kde je, co se týká stanoveného počtu 6 osob, ještě stále velká rezerva! V dané situací, je jistě možno, tzv. „nedělní bohoslužbu“ prožít ve společenství věřících v kostele během týdne. Také (pro malé skupiny do 6 osob) se podává sv. přijímání mimo mší svatou, viz aktuální týdenní pozvání. V případě potřeby, jistě najdeme způsob, jak si předem rezervovat „místo“ ve skupině šesti osob.

Kdo si přeje, ať mě kontaktuje telefonem a budu přinášet svaté přijímání domů (starším i mladším).

Také, si vykonejme svátost smíření (nyní v zákristií).

Během nedělních mší svatých 25. října (sobota 24.10. v 17:30h a v neděli v 9h a v 10:30h) pak bude možnost přijmout SVÁTOST NEMOCNÝCH.

Stále, po celý den, je možno přicházet do kostela k osobní modlitbě, k adorací.

Biskup Martin David již 11. října 2020 uvedl, že v této situaci není možné uspořádat ve většině farností nedělní bohoslužby tak, aby se jich mohli všichni zúčastnit. Ano, pro ty, kteří se přesto, jak je uvedeno výše, nebudou mocí zúčastnit bohoslužeb, biskup uvádí, že platí dispens od osobní účasti na nedělní mši svaté. Pak platí povinnost sledovat mši svatou prostřednictvím křesťanských sdělovacích prostředků a videopřenosů.

Bratří a sestry, současnou dobu s horlivosti využijme k osobnímu obrácení. To se koná zakoušením Boží milosti v opravdové modlitbě. Nejpříhodnější k modlitbě je Boží chrám s přítomným Kristem v eucharistii. Nabízené svátosti pak jsou naším vnitřním osobním setkáním s živým Zmrtvýchvstalým Kristem (odpouštějícím – ve sv. smíření, darujícím se v oběti lásky – ve sv. přijímání, ztotožňujícím se s naší bolestí – ve sv. pomazání nemocných).

Také jsme byli ČBK vybídnutí k modlitbě posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

Rodiče, neopomeňme ani na katechezi dětí v rodinách (společné vyučování v kostele na oratoři, nyní není možné).

Mám také naději, že 17. října v 16:30h po malých skupinkách 6 osob, půjdeme se svícemi v modlitbě od misijního kříže ke kostelu, a tak budeme prosit za odvrácení pandemie v naší farnosti.

Denně se modlím za každého z vás.

Váš duchovní otec Jan Wojnar


Důležitá aktualizace ze dne 9.10.2020

Milí bratři a sestry,

rozhodnutím vlády se počínaje pondělkem 12. října na dobu 14 dnů omezují počty účastníků bohoslužeb na 10 osob ve vnitřních prostorách a 20 v prostorách venkovních. Výjimkou jsou pohřby a svatby, které umožňují účast 100 osob a od 19. října 30 osob. V této situaci není možné uspořádat ve většině farností nedělní bohoslužby tak, aby se jich mohli všichni zúčastnit. Proto připomínám, že platí dispens od osobní účasti na nedělní mši svaté. Využívejte příležitosti sledovat mši svatou prostřednictvím křesťanských sdělovacích prostředků a videopřenosů.

Snažme se také o dodržování stanovených hygienických opatření. Jejich dodržování je projevem ohleduplnosti a blíženské lásky k těm, kteří jsou nemocí nejvíce ohroženi. Varujme se přitom projevů vzájemného osočování, podezřívavosti i arogance.

Jak jsme už vybídli ve společné výzvě Stálé rady ČBK, prosíme Vás o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20 hodin, ať sami či společně v rodinách.

V modlitbě prosme o přímluvu patronku diecéze svatou Hedviku a také blahoslaveného P. Richarda Henkese. Buďme jako tito naši nebeští patroni příkladem lásky, trpělivosti a pokoje. Také je na vás pamatuji v modlitbě a žehnám.

Martin David, apoštolský administrátor

Vývoj situace vzhledem k pandemii koronaviru

Vývoj situace pandemie koronaviru a aktualizovaná opatření církví doporučujeme sledovat na webu https://www.cirkev.cz/ a aktualizovaná opatření ministerstva zdravotnictví můžeme sledovat na webu https://koronavirus.mzcr.cz . Děkujeme.

P. Jan Wojnar, farář


Opatření od 1.9.2020

Ministerstvo zdravotnictví s účinností ode dne 1. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření se zakazuje, nebo omezuje shromáždění tak, že se

zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to na hromadných akcích s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, konaných ve vnitřních prostorech staveb.

Nyní již také pominuly důvody k přísnějším proti pandemickým opatřením v okresech Frýdek Místek a Karviná (byla zrušena), proto je možné z liturgie odstranit všechna protiepidemická opatření zavedená v minulých měsících. Prakticky to znamená, že je možné obnovit užívání svěcené vody v kropenkách, pozdravení pokoje i podávání svatého přijímání do úst.

Prosím, dbejme s obezřetností i nadále na zvýšenou hygienu (zvláště umývání a desinfekcí rukou) a možné šíření nemoci nepodceňujme.

P. Jan Wojnar, farář


Vyučování náboženství ve školním roce 2020/21

Biskup Martin oslovuje kněze a jáhny:
„ ... po dvou měsících prázdnin a dovolených začínáme s těmi, kteří jsou nám svěřeni nový školní rok. Buďme příkladem trpělivé cílevědomosti v předávání evangelia a vzájemné ohleduplnosti v respektování opatření stanovených příslušnou autoritou. Vyučujme na prvním místě svědectvím svého života a mějme stále na paměti, že naším posláním je sytit duše Božím Slovem a Chlebem života.“

Drazí rodiče, jsme si společně vědomí, jak předávání pokladu víry a poznávání učení Ježíše Krista je důležité pro člověka již od útlého věku. Po jednání s paní ředitelkou K. Peterkovou, vás žádám, o společné setkání, za účelem domluvy hodiny náboženství. Kdy? V neděli 13. září po mší svaté, tj. asi v 10 hodin v Dobraticích na faře. Účast všech je nutná. Zároveň připomínám, že je stále možnost přihlásit své dítě do hodin náboženství. Jak? Spojte se se mnou, osobně, telefonicky, nebo emailem. Děkují.

P. Jan Wojnar, farář

Mše u kaple ve Vojkovicích - aktualizace

Již v neděli 6. září 2020 od 10:30 hodin, bude slavena v kapli mše svatá. Po mši, asi od 12:30 hodin, si budou moci všechny děti zaskákat na velké trampolíně. Pouze za příznivého počasí. Pokud bude pršet, přesune se mše svatá do farního kostela v Dobraticích.Aktualizace ze dne 1.5.2020

Milí bratři a sestry,

Nyní podle vyjádření ČBK vládní usnesení ze dne 27. dubna 2020, povoluje do 11. května 15 účastníků na bohoslužbě zůstává do té doby v platnosti. Od 11. května nové vládní ustanovení z 30. dubna určuje, že počet účastníků bohoslužeb za stejných podmínek se zvýší na 100 účastníků. Mezi účastníky bohoslužeb se nepočítají ti, kteří vykonávají povolání: celebrující, asistující, kostelník, zvoník, apod., toto rozhodnutí o nezapočítávání se hlavních vedoucích bohoslužby platí od 12. března 2020.

Jak konkrétně budou bohoslužby v kostele v Dobraticích? Od 12. května budou bohoslužby takto: V pondělí, ve středu a v sobotu v 8 hodin. Ve čtvrtek a v pátek v 17.30 hod. V neděli v 9 hod. Půl hodiny před bohoslužbou bude možnost „velikonoční“ zpovědi v zákristií. Vždy je třeba hledat upřesnění na daný týden na wéb. farnosti v rubrice ohlášky.

P. Jan Wojnar, farář


Aktualizace ze dne 23.4.2020

Cesta do kostela

Drazí občané, přátelé,

chtěl bych nejdříve poděkovat za vzájemnou solidaritu, vstřícnost, pochopení a nemalé obětí, které mnozí přinášejí v těchto dnech. V současné době nouzového stavu pandemie Covid-19 jsem se věnoval osobní pastoraci, tj. individuálně těm, kteří přicházeli do celodenně otevřeného kostela, a sloužil jsem bohoslužby maximálně s dvěma přítomnými. Nyní podle vyjádření ČBK k rozhodnutí Vlády ČR ze dne 17. 4. 2020, bohoslužeb se bude moci od 24. dubna účastnit nejvýše 15 osob, od 11. května by to mohlo být 30 osob a od 25. května maximálně 50 osob, a to za dodržení hygienických pravidel či rozestupů platných kvůli šíření koronaviru (více níže). Úplný konec omezení by měl nastat od 8. června. Pro věřící budou i nadále platné přenosy bohoslužeb online, v televizi a v rozhlase až do úplného zrušení omezení (8. června).

Jak konkrétně budou bohoslužby v kostele v Dobraticích?

Od 24. dubna do 8. června budou mše svaté takto: V pondělí a ve středu v 8 hodin. Ve čtvrtek, v pátek v sobotu v 17.30 hodin (v sobotu, vždy s nedělní platností). V neděli v 8 a v 10 hodin (později bude upřesněno, zda bude bohoslužba 31. 5. v 10 hodin v Dobraticích). Vždy půl hodiny před bohoslužbou bude možnost „velikonoční“ zpovědi v zákristií.

Co se týče dobratické poutě svatého Filipa a Jakuba mladšího, apoštolů, ta bude letos přesunutá na neděli 21. června 2020. Avšak v neděli 3. května bude kromě mší svatých v 8 a v 10h také mimořádně přidána mše svatá v 17.30h. Tradiční poutní odpoledne Na Šenku se ruší.

Pravidla pro uvolňování omezení týkající se bohoslužeb:

 • Rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob), tj. v každé druhé lavici maximálně dva účastníci bohoslužby (nezáleží kde kdo „historicky“ sedí, pro hladký průběh budou přicházející usedat od přední lavice směrem dozadu)
 • Horní kůr je vymezen pouze pro osoby zajišťující hudební doprovod (varhaník/ce, zpěvák/čka)
 • Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce (dezinfekce bude umístěna v zádveří kostela) a dle svého uvážení mohou použít jednorázové rukavice
 • Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie na ruku
 • Při přijímání bude vytvořen jednostup (zde opět kladu důraz na dvoumetrový odstup mezi sebou)
 • Návrat do lavic od sv. přijímání bude kolem obvodových zdí pod křížovou cestou
 • Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou
 • Kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.) Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče
 • Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor
 • Obdobná pravidla platí pro svatby a křty
 • Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí
 • Kostel mimo bohoslužby zůstává otevřený jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči – viz týdenní prgram
 • Účast na bohoslužbě je povolen pouze osobám bez příznaků onemocnění (netrpím kašlem, nemám rýmu, horečku, apod.)

Pevně věřím, že vše zvládneme a postupně se vrátíme k běžnému slavení bohoslužeb. K zajištění výše popsaných opatření před/po a v průběhu bohoslužby o sobotách večer a o nedělích až do 8. června prosím o pomoc a spolupráci. Dobrovolníci se mohou telefonicky hlásit u p. Marka Puzoně na tel.: 605 587 879, příp. emailem marek.puzon@seznam.cz

P. Jan Wojnar


Velikonoční přání

Drazí bratří a sestry,

v těchto dnech si snažím vybavit vaše tváře a přeji každému z vás, abychom společně v síle Ježíšova Vzkříšení nacházeli radost z lásky , odpuštění, ze služby. Taková cesta může být křížem, avšak jistě je také zároveň vítezstvím. Pokojné velikonoční dny.

přeje otec Jan
Velikonoční výzva biskupů

Velikonoční výzva 2020

Fortna.eu - Velikonoce 2020 tady a teď

Na každý den pro vás tým Fortny(bratři Bosí karmelitáni) připravil možnost připojit se na dálku ke společnému programu a inspiraci na doma během velikonočního tridia. Doprovázejí bosí karmelitáni Petr Glogar a Pavel Pola.

Více najdete ZDE.

Aktualizace ze dne 2.4.2020

Milí bratři a sestry,

chtěl bych vás v závěru mimořádné postní doby srdečně pozdravit. Prožil jsem 14 denní ústraní karantény a nyní mám potvrzeno, že jsem, Bohu díky, zdráv. Byl to zvláštní Boží čas prožívání postní doby. Chtěl bych Vám odpovědět na několik otázek, jenž si v těchto dnech kladete:

 • Stále je v platnosti, a to až do odvolání, dispenz od účastí na nedělní mší svaté.
 • Všechny mše svaté a Velikonoční triduum (až do odvolání) jsou slaveny bez účastí lidu, pouze s asistencí.
 • Všichni jsme nadále zváni ve 20 hodin ke společné modlitbě. Jsem rád , že jsem vám 2. února mohl požehnat svíce, které si jistě denně zapalujete k modlitbě.
 • Svátost smíření bude udělená individuálně v zákristií pouze těm, kteří si s knězem telefonicky předem dohodnou určitý čas a to s použitím ochranné roušky a s dodržením dvou metrového odstupu. Obdobně také svátost nemocných.
 • Církevní právo nám říká: "Tam, kde se jednotliví věřící ocitli v bolestné nemožnosti přijímat svátostné rozhřešení, je třeba připomenout, že dokonalá lítost, vycházející z lásky k Bohu milovanému nade všechno, vyjádřená upřímnou žádostí o odpuštění (takovou, jakou je kajícník v této chvíli schopen projevit) a doprovázená votum confessionis, tj. pevným předsevzetím jít co nejdříve ke svátostné zpovědi, získává odpuštění hříchů, a to i smrtelných". (srov. KKC, č. 1452)
 • Za předpokladu, že nikdo z domácnosti není v karanténě, je možnost pozvat kněze domů (za dodržení bezpečnostních opatření). Nikdy neopomeňte zprostředkovat návštěvu kněze umírajícímu, aby přijal svátostí! (Jde o "základní lidská práva a svobody", která mají v Ústavě nejvyšší prioritu).
 • Svaté přijímání přijímáme duchovně, viz video, pouze umírajícím je podáváno viatikum
 • Během Velikonoční tridua bude kostel pro soukromou modlitbu otevřený. Prosím, dle vlastního uvážení, využívejme tuto možnost.
 • Časy bohoslužeb a intence jsou uvedeny v "Pořadu bohoslužeb" proto, abyste se v tuto dobu připojili ve svých domech k modlitbě a v tomto vzájemném duchovním spojení vytvářeli farní rodinu církve.
 • Církev také doporučuje modlit se modlitbu hodin (Denní modlitbu církve-breviář).
 • Pohřby jsou nadále doporučeny v rodinném kruhu pouze na hřbitově u hrobu.

Bratři a sestry, doposud jsme často čekali na pastýře, jakou duchovní stravu nám nabídne. Nyní, pokud nebudeme sami hledat "duchovní pokrm", pak také budeme skomírat a můžeme zemřít. Rozlišujeme nejen tělesnou, ale i duchovní smrt, odloučení ve vztahu k Bohu. Zakoušíme, že máme odpovědnost nejen za tělesný, ale i za svůj duchovní život a dokonce za duchovní život těch, kteří jsou nám svěřeni v naší rodině. Potřebujeme žít s Ježíšem, abychom se nechali vést. On je naší cestou, pravdou a životem, abych o Něm mohl svědčit. Utíkejme se k naším přímluvcům. Dětství Ježíšovu, jež znázorňuje milostná soška Pražského Jezulátka, jemuž byly rodiny naší farnosti svěřeny v r. 2011. Panně Marii byla naše naše farnost zasvěcená 1. ledna 2012. Sv. Filipovi a Jakubovi, patronům naší farnosti. Sv. Hedvice, patronce naší diecéze. Svatému Michalu Archandělovi, pod jehož ochranu byla svěřena naše farnost 3. května 2015.

Váš duchovní otec Jan Wojnar


Velikonoční triduum - videa pro podporu osobní a rodinné modlitby

Jako součást přípravy na Velikonoce zpracovala liturgická komise sérii několika krátkých videí, která mohou napomoci rodinnému i osobnímu prožívání velikonočních událostí. Tento „videoprůvodce“ je také zveřejněn na webu liturgie.cz

Videa ZDE.


Studio VSTAŇ! Pro mladé

Studio VSTAŇ! Pro mladé

Důležitá aktualizace ze dne 25.3.2020

Z důvodu karantény NENÍ MOŽNÉ AŽ DO ODVOLÁNÍ PŘICHÁZET DO KOSTELA, KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ A EUCHARISTII.

Z rozhodnutí arcib. Jana Graubnera a bis. F. Lobkowicze se pohřby konají POUZE V ÚZKÉM RODINNÉM KRUHU u hrobu na hřbitově. Až situace dovolí, pak bude sloužena zádušní mše sv.v kostele. Z důvodu ochrany lidských životu, prosím nežádejte v současné době jiný způsob pohřbu.

V těchto dnech, až do odvolání je otevřeno pouze zádveří kostela k osobní modlitbě.

Od pondělí 30.3. bude možnost slavit individuální sv. smíření nebo přijmout sv. přijímání v ranních hodinách nebo po osobní domluvě. Tyto svátosti jsou pro náš život velice důležité. Myslete již nyní na velikonoční svátost smíření.

P. Jan Wojnar


Vatikán: Generální absoluce v situaci koronavirové krize

Vzhledem ke krizové situaci, která nastala zvláště v některých lokalitách, oznamuje Apoštolská penitenciárie zvláštní nótou, týkající se udělování svátosti smíření, že v těchto místech vstupuje v platnost možnost, kterou uvádí Kodex kanonického práva (kán. 962, § 2 CIC), totiž „rozhřešení více kajícníků najednou bez předchozího jednotlivého vyznání“.

Slova papeže Františka: Papež František poté vztáhl Boží slovo ke dnešní situaci, kdy zejména italští nemocničtí kaplani nemají přístup k nakaženým koronavirem, protože kolabující zdravotnický systém si nemůže dovolit další zatížení při jejich případné nákaze, a pacienti proto umírají nezaopatřeni. Citoval dva články Katechismu katolické církve (1451,1452), které hovoří o lítosti jako základním úkonu kajícníka a dále o dokonalé lítosti: “Taková lítost odpouští všední viny; dosáhne také odpuštění smrtelných hříchů, zahrnuje-li pevné předsevzetí jít ke svátostné zpovědi, jakmile to bude možné”, stanovil tridentský koncil (Doctrina de sacramento Paenitentiae).

“Vím, že mnozí z vás před Velikonocemi chodíte ke zpovědi, abyste se opět shledali s Bohem. Dnes ale namítnete: »Otče, kde mám hledat kněze, zpovědníka, když nemohu vycházet z domu? Chtěl bych se smířit s Bohem, přeji si, aby mne objal, aby mne můj tatínek objal…jak to ale mám udělat, když nemohu vyhledat kněze?« Udělej to, co stojí v Katechismu, který je velice jasný. Když nenajdeš kněze, aby ses vyzpovídal, promluv si s Bohem, který je tvůj Otec, a řekni mu pravdu: »Pane, dopustil jsem se toho a toho…Promiň!« a celým srdcem ho žádej o odpuštění. Učiň úkon pravé lítosti a slib, že se poté vyzpovídáš, avšak nyní prosíš o odpuštění hříchů. Tak se ihned navrátíš do Boží milosti. Jak nás učí Katechismus, můžeš sám přistoupit k Božímu odpuštění, aniž bys měl po ruce kněze. Zamyslete se nad tím – nastal čas. Toto je příhodný a správný čas. Poctivý úkon dokonalé lítosti a naše duše zbělí jako sníh. Bylo by krásné, kdyby nám dnes znělo v uších ono: »Vrať se. Vrať se ke svému tatínkovi, svému otci«. Čeká na tebe a bude s tebou slavit”.

Důležitá aktualizace ze dne 21.3.2020

Z důvodu karantény NENÍ MOŽNÉ AŽ DO ODVOLÁNÍ PŘICHÁZET DO KOSTELA, KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ A EUCHARISTII.

Bohoslužby, kromě pohřbů, se nekonají.

V těchto dnech, až do odvolání je otevřeno pouze zádveří kostela k osobní modlitbě.

Aktuální rozhodnutí nadále sledujte na http://www.farnostdobratice.cz

P. Jan Wojnar


Kontankt v nynější době vyjímečného stavu

1. Nyní až do odvolání na telefonu ve věcech úředních /604 406 923/ pondělí až pátek od 8 do 16 hod, jindy dle osobní domluvy.
2. V případech duchovní služby těžce nemocným, umírajícím a zajištění pohřbu – na telefonu /604 406 923/ kdykoliv, i v noci.

Snažně prosím, nevolejte ve věcech úředních, které běžně náleží do kanceláře např. v pátek ve 21 hodin. V tuto hodinu pak přišla zpráva SMS: "Zítra ráno kolem 7 se stavím." Toto si opravdu nevymýšlím!

I přes ujištění, že toto dospělí lidé nedovedou pochopit, stále jsem přesvědčen, že toto zdraví lidé jsou schopní pochopit!

Dospělý psychický zdravý člověk rozliší, jestli potřebuje kněze ve věci svátosti, duchovního doprovázení, nebo náboženského vyučování a to v naléhavé okolnosti, zvlášť v nebezpečí smrti.

Anebo, jestli chce vyřídít záležist úřední, např. intenci mše svaté, nějakou prací v kostele, nebo v kapli, platbu či dar církví, apd. Něco podobného, jako by šel na Obecní úřad, na poštu, či do obchodu.

Děkuji za vaše pochopení a za Váš lidský zájem. Jsem kdykoliv Vaším knězem, pastýřem a bratrem, nejsem kdykoliv úředníkem. o. Jan Wojnar

Nedělní bohoslužba v rodině - 4. neděle postní

Slavení nedělní liturgie v rodině - 4. neděle postní ZDE.
Zamyšlení

Bratři a sestry,

dnes v kapli sv. Marty římský biskup František kázal o blízkostí našeho Boha. Tak jako byl Bůh blízký Izraelitům na pouští, tak je blízko také každému z nás. Bratrství a sesterství vychází z podstaty našeho Boha.

Jistě, že se za sebe navzájem modlíme. Využijme také sdělovacích možností k vzájemnému povzbuzení, k projevení zájmu. Kéž bychom si dali úkol: každý den oslovím tři až pět osob. Ne proto, abychom projevovali zvídavost a šířili drby, ale abychom kráčeli ve šlépějích našeho Pána a byli protagonisty křesťanské naděje. Tak budeme více pro druhé bratry a sestrami.

P. Jan Wojnar


Aktualizace ze dne 16.3.2020

V těchto dnech, až do odvolání je otevřeno pouze zádveří kostela k osobní modlitbě.

Bohoslužby, kromě pohřbů, se nekonají.

Osobní kontakt se mnou po osobní domluvě na tel. 604 406 923.

Aktuální rozhodnutí nadále sledujte na http://www.farnostdobratice.cz

P. Jan Wojnar


Nedělní bohoslužba v rodině

Inspirace pro slavení nedělní liturgie v rodině ZDE.
Otevírací doba kostela od 15.3. - 22.3.2020

15.3., 3. neděle postní – od 8 do 10h k osobní modlitbě a svátostí smíření

16. 3. pondělí - ve 13 h (v kostele) pohřební obřad bez mše svaté + paní Jarmily Gurníkové
od 17 do 18 h k osobní modlitbě a svátostí smíření

19.3., čtvrtek – od 17 do 18 h k osobní modlitbě a svátostí smíření (slavnost sv. Josefa, snoubence P. Marie)

20.3., pátek – od 17 do 18 h k osobní modlitbě a svátostí smíření

21.3., sobota – od 17 do 18 h k osobní modlitbě a svátostí smíření

22.3., 4 .neděle postní - od 8 do 10 h k osobní modlitbě a svátostí smíření

Informace pro farníky týkající se nouzového stavu

Bratři a sestry v Kristu,

na základě vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky a slova biskupa Františka k nouzovému stavu z 13. března 2020 se od 13. března 2020 ruší všechny bohoslužby a pobožnosti ve farnosti Dobratice s výjimkou pohřbů. • Prosím, sledujte aktuality na http://www.farnostdobratice.cz/
 • Bohoslužby sledujete na TV Noe, radiu Proglas nebo na www.mseonline.cz
 • Každý den ve 20h se modleme společně s papežem Františkem za záchranu před pandemií.
 • Všechny intence mší svatých budou odslouženy v daných dnech, jak bylo objednáno, bez účasti věřících.
 • Zůstává zachována možnost individuálního přijetí svátostí, adorace, soukromých pobožností v kostele v Dobraticích, který zůstane otevřen k osobní modlitbě (více viz ohlášky).
 • V případě přinášení eucharistie domů, udělení svátostí smíření a svátostí nemocných v domech kontaktujte: P. Jan Wojnar tel. 604 406 923
 • Více inforamací viz ohlášky
 • Vzhledem k dynamickému vývoji situace budou nové informace co nejdříve průběžně aktualizovány.

Váš duchovní otech Jan Wojnar

Pietní místo "Nenarozeného dítěte" na našem hřbitově

Drazí bratři a sestry v Kristu,

věřím, že nejen křesťané, chrání lidský život od početí až po přirozenou smrt. Světoznámá držitelka Nobelovy ceny Matka Tereza v roce 1994 řekla: „Nenarozené dítě bylo od početí utvářeno rukou Boha a je Bohem povoláno, aby milovalo a bylo milováno, nejen nyní, v tomto životě, ale navždy. Bůh na nás nikdy nezapomene.“

Heslem pochodů pro život, které se každoročně konají v mnoha městech naší země, bývá „Nesoudíme, pomáháme“.

V době, kdy se debatuje o bioetickém zákonu jako výraz duchovní pomocí ke dni 25. března, kdy slavíme slavnost Zvěstování Páně a zároveň Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti zveřejňuji na našem hřbitově toto pietní místo NENAROZENÉHO DÍTĚTE. Přeji si, ať se toto místo stane místem ztišení a pokoje, místem truchlení i duchovního uzdravení, místem povzbuzení k životu, k štědrosti v lásce. Děkuji sponzorům. Kéž v naší farnosti Duch svatý vzbudí touhu a povolání k pravidelným modlitbám za nenarozené.

P. Jan Wojnar

Slovo biskupa Františka k nouzovému stavu - 13.3.2020

Milí bratři a sestry,

v krátké době se na vás znovu obracím v souvislosti sšířící se pandemií koronaviru. Sohledem na nouzový stav vyhlášený naší vládou vydávám toto rozhodnutí:

Po dobu trvání nouzového stavu se ruší všechny veřejné(nejen nedělní)bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území ostravsko -opavské diecéze. Kněží budou slavit mše svaté bez účasti lidu na úmysly, na které by byly slouženy veřejně. Výjimkou jsou pohřby, které umožňují veřejný obřad s účastí vyšší než 30 osob.

Po dobu trvání mimořádných opatření uděluji dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.

Využívejte příležitostí sledovat mši svatou prostřednictvím křesťanských sdělovacích prostředků, jejichž význam a důležitost si můžeme v takovéto chvíli uvědomit a nezapomeňme je podporovat v jejich službě.

Přijměme tuto mimořádnou situaci především jako postní výzvu k modlitbě. Proto, je vhodné, aby kostely podle místních možností zůstaly otevřené pro osobní modlitbu a individuální přijetí svátostí. Scházejme seke společné modlitbě, četbě Písma v rodinách zvláště v neděli a snažme se tento den prožít skutečně jako den Páně. Tato chvíle, která pro nás bude znamenat dočasné odloučení od svátostí, nás může ke Kristu hlouběji přimknout právě skrze modlitbu a Boží slovo.

Jak jsme už vybídli ve společné výzvě s ostatními biskupy, spojme se každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky.V modlitbě prosme o ochranu Panny Marie a přímluvu našeho nového blahoslaveného P. Richarda Henkese, který se stal svědkem Boží lásky v situaci epidemie v koncentračním táboře.

Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Také já na vás pamatuji v modlitbě a žehnám.

biskup František Václav Lobkowicz

Podnětný text p. Marka Orka Váchy k současné situaci

Podnětný text p. Marka Orka Váchy "Nechoďte do kostela" k současné situaci je možno si přečíst ZDE.

Listu prefekta Dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji kard. Turksona k současné situaci

Český překlad listu prefekta Dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji kard. Turksona k současné situaci šíření nákazy COVID-19 možno nalézt ZDE.Výzva ostravsko-opavského biskupa věřícím diecéze v souvislosti s šířením koronaviru

Drazí bratři a sestry,

obracím se na vás v situaci šířící se nákazy koronavirem, která citelně zasahuje do života celé společnosti i církve, která je její součástí. Všichni společně máme povinnost usilovat o to, aby se šíření nákazy pokud možno co nejvíce zamezilo, nebo zpomalilo. Zároveň  ale máme jako křesťané i v této situaci povinnost být šiřiteli Kristovy lásky a naděje formou modlitby a účinné pomoci druhým. Církev respektuje Mimořádné opatření vlády a biskupové vyzývají farnosti k jeho dodržování.

Pro život církevních společenství v ostravsko–opavské diecézi upřesňuji všeobecná vládní nařízení následujícím způsobem:

 • Zodpovědností každého duchovního je zajistit, aby na bohoslužbách nebylo skutečně více než 100 osob. V případech, že budou z tohoto důvodu na některých místech nedělní bohoslužby zrušeny, uděluji věřícím dispens od účasti na nedělní bohoslužbě.
 • Stejně tak uděluji dispenz od účasti na nedělní bohoslužbě všem věřícím nad 70 let věku, osobám se sníženou imunitou, nebo chronicky nemocným a to bez ohledu na místní situaci.
 • Mají-li dispenzovaní možnost, doporučuji, aby sledovali nedělní bohoslužby prostřednictvím sdělovacích prostředků zvláště Televize Noe a Radia Proglas, případně využili pro slavení eucharistie a svaté přijímání všední dny.
 • V přímluvách ať je pamatováno v souvislosti s epidemií na nemocné, zemřelé a jejich rodiny, na zdravotní personál a státní představitele a jejich rozhodnutí.
 • Při pozdravení pokoje vynechejte podání rukou. Vyprázdněte kropenky u vchodů do kostela.
 • Nemocným a seniorům ať je nabídnuto v rámci možnosti farnosti přinášení eucharistie, při zachování patřičných hygienických opatření.

Obracím se na všechny své diecezány, abychom nesli tuto situaci současného života světa jednak ve svém odpovědném chování, ale také v modlitbě. Spoléhejme nejen na opatření lidské, ale na pomoc Boží a na ochranu nebeskou Matkou. Jak to bylo vlastní věřícím ve všech těžkých dobách. Můžeme se také připojit k modlitební výzvě papeže Františka a každý večer až do středy Svatého týdne se modlit ve 20:00 za ochranu a pomoc Panny Marie.

František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský

Kalendář akcí 2020

od 1. ledna - Třikrálová sbírka (koledování) – děti farnosti Dobratice (prosíme o dobrovolníky)

7. února – Farní společenský večírek (ples) - v tělocvičně ZŠ v Dobraticích

12. dubna – Slavnost Ježíšova vzkříšení – kostel v Dobraticích

Každé úterý během května v 18.15h – kaple ve Vojkovicích - májová pobožnost

3. května – Pouť sv. Filipa a Jakuba v Dobraticích

31. května – Poutní Slavnost Navštívení Panny Marie a svěření dětí Dítěti Ježíš. (za nepříznivého počasí se bohoslužba z kaple přesouvá do kostela v Dobraticích)

5. června – Noc kostelů

28. června – Výročí posvěcení kaple (krmáš) ve Vojkovicích (za nepříznivého počasí se bohoslužby v 10.30h z kaple přesouvají do kostela v Dobraticích)

1. července – Setkání dětí s výukovým programem – v areálu kamenité, Prašivá

13. září – Mše v kapli ve Vojkovicích (za nepříznivého počasí se bohoslužby v 10.30h z kaple přesouvají do kostela v Dobraticích)

11. října – Výročí posvěcení kostela „krmáš“ – Kostel sv. Filipa a Jakuba – farnost Dobratice

17. října – Misijní průvod - od misijního kříže na Hranicích do kostela v Dobraticích

1. listopadu – v 10h pobožnost za zesnulé – na hřbitově

29. listopadu – adventní koncert v kostele v Dobraticích

24. prosince – "půlnoční" vánoční mše sv. v kostele v Dobraticích

Poděkování za úrodu – bude spojeno s výstavou Zahrádkářů v Dobraticích a ta bude spojena s volbami do krajů (podzimní datum teprve vyhlásí prezident).

3. Společenský večírek - ples

3. Společenský večírek - farní ples

II. ročník Vánočního turnaje v malé kopané

II. ročník Vánočního turnaje v malé kopané

Mše svaté v nemocniční kapli ve Frýdku-Místku

Mše svaté v nemocniční kapli ve Frýdku-Místku

Přijměte pozvání ke společnému slavení svátků Narození Krista Ježíše a svátků novoročních

24. 12. - předvečer slavnosti Narození Páně

v 9.30 - požehnání betlémského světla
od 9.30 do 12.30 - si můžete odnést betlémské světlo na štědrovečerní stůl(světlo nabídnou členky Junáckého oddílu z Dobré)
ve 22:00 - mše svatá, zpívá farní sbor Filia

25. 12. - slavnost Narození Páně

10:00 - mše sv. - zpívá farní sbor Filia.

26. 12. - svátek sv. Štěpána

9:00 – mše sv.
15:30 - společný zpěv vánočních koled (Vystoupí Dětský pěvecký sbor ZŠ Dobratice, Chrámový sbor Filia Dobratice)

31. 12. – poslední den roku - silvestr

17:00 - mše sv. - děkujeme za vše dobré uplynulého roku

1.1.2020 – slavnost Matky Boží, P. Marie, světový den modliteb za mír, Nový rok

10:00 - mše sv.

S vděčností za vše krásné v uplynulém roce,
s přáním znovu objevení hloubky prožitku podstaty vánoc,
a Boží požehnání v roce příštím
přeje P. Jan Wojnar

Vánoční koncert 2019

Vánoční koncert v Dobratickém kostele - 2019

Adventní koncert 2019

Adventní koncert v Dobratickém kostele - 2019

Vstupné dobrovolné pro konkrétní matku samoživitelku na Ukrajině v rámci projektu adopce na dálku.

Duchovní péče v nemocnici Frýdek-Místek

Co nabízí:

Rozhovor, naslouchání, doprovázení v průběhu nemoci (nikoliv jen v závěru života), hledání naděje – smyslu nemoci a utrpení, modlitbu, četbu z Bible, svátosti (pro katolické věřící).

Pro koho je určena?

Lidem jakéhokoli vyznání, hledajícím i bez vyznání nemocným, jejich příbuzným i blízkým.

Jak o ni požádat?

Péče je poskytována na žádost pacienta, nebo jeho rodiny přímo na níže uvedených tel. číslech, nebo přes ošetřující personál.


DUCHOVNÍ PÉČI v nemocnicí Frýdek Místek poskytuje ThLic. Jan Wojnar, kněz Římskokatolické církve. Na žádost pacienta může poskytnout kontakt i na duchovní jiných státem uznaných církví.

Katolická BOHOSLUŽBA (mše svatá):

v nemocniční kapli sv. Lukáše budova C, 1NP ve středu v 17h.

PROSTOR KAPLE je otevřen denně od 6 do 20h

kteří hledají ztišení, jenž jim nemocniční provoz neumožňuje.

NÁVŠTĚVY duchovního na pokojích lůžkových oddělení na žádost pacienta, nebo rodiny je možné domluvit:

Nejdříve - V každé církvi (včetně Římskokatolické) podle místa bydliště u svého faráře, pastora, duchovního příslušné církve.
Následně - Na Oddělení následné péče tel.: 558 415 900-1 návštěvu nemocničního kaplana P. Jana Wojnara, (pouze ve středy od 14h).
Následně - Urgentní návštěvu (dle vážnosti zdravotního stavu) tel.: 731 625 682 (kněz Římskokatolické církve ve Frýdku).

Památka zesnulých, vzpomínka na všechny zemřelé, "dušičky"

Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici. Vzpomínka na mrtvé se koná při každém slavení bohoslužby. Vždyť také každá zapálená svíčka na hřbitově, nebo v domácnosti, nám může zpřítomnit světlo velikonoční svíce, tedy té svíce, která je symbolem vzkříšeného Krista, symbolem naší naděje. Ve světle Kristova vzkříšení potom není památka na zesnulé jen prostorem zármutku a vzpomínání, ale je ozářena světlem, které ukazuje k vrcholné budoucnosti.

Východní i západní křesťanská liturgie věnuje určitý den zvláštní vzpomínce na všechny zemřelé. V západní církvi se tato výroční vzpomínka slaví 2.11. Před tímto dnem zvlášť pečlivě upravujeme hroby, pietní místa odpočinku naších drahých. Toto úsilí je vyjádřením naší víry v posmrtný život. Také letos v kostele připravíme vzpomínkové místo všech těch, kteří v uplynulém roce zesnuli. Rodina, jenž si přeje vzpomínku na ty, kteří neměli rozloučení z kostela, ať prosím, za tímto účelem zapůjčí parte zesnulého.

Bohoslužba za zesnulé bude v kostela slavena v sobotu 2. listopadu v 9 hodin a po ní (asi v 9.45h) bude následovat tzv. dušičková modlitba na hřbitově a požehnání hrobů. Je pěkné, když každá rodina během tohoto požehnání stojí u hrobu svých blízkých. Přijměte pozvání k této modlitbě za zesnulé. P. Jan Wojnar

Prašivá 2019 - Kapka vody pro Haiti

Prašivá 2019 - Kapka vody pro Haiti

Diecézní setkání dětí s otcem biskupem se tradičně uskuteční 1. července na Prašivé. Program začíná mši svatou v 10.00 hodin v areálu Kamenité u Vyšních Lhot. Dříve než se děti s rodiči nebo prarodiči na setkání vypraví, mohou se již nyní na událost připravit. Letošní setkání má téma „U pramene živé vody“ a malí účastníci mohou pomoci na dalekém ostrově Haiti budovat studny. Doprovodné sociální aktivity k letošnímu setkání dětí na Prašivé jsou popsány na webu www.prasivadeti.cz.

Zadání aktivity „Kapka vody pro Haiti“ zní: namaluj nebo napiš, co viděla kapka vody u vás doma nebo ve vaší obci. K dispozici je také šablona pro vystřižení kapky. Za každou vyrobenou kapku, kterou děti vymalují a přinesou na Prašivou, poputuje na podporu projektu Studny na Haiti částka 50 Kč.

Dobratická pouť 2019 - fotografie

Dobratická pouť 2019 - fotografie
Fotografie z letošní pouti najdete ZDE

Divadelní scénka dětí na farním odpoledni - sv. František z Assisi

Svatý Fratišek z Assisi
5.května během farního odpoledne u příležitosti dobratické pouti vystoupí děti naší farnosti s divadelní scénkou o životě svatého Františka z Assisi.
Scénka je také součástí soutěže pro děti, které budou muset poznat, co ve scénce chybí oproti původnímu scénáři. Ten lze nalézt ZDE.

Noc kostelů 24. května 2019

Noc kostelů - 2019

Dobratice, kostel sv. Filipa a Jakuba

Program Noci kostelů 24. května 2019
17:30 - 17:45 Májová pobožnost
Pobožnost k Panně Marií
17:45 - 18:30 Mše svatá.
18:30 - 21:00 Prohlídka kostela, kult. památek včetně kostelní věže s výkladem. Prohlídka panelů výstavy - téma: mše svatá.
Prohlídka věže kostela, zvonů, půdních prostorů a interiéru kostela, restaurovaných oltářů (kulturní památky) a obrazů. Možnost focení z věže kostela obce Dobratice.
19:45 - 20:45 Krátké seznámení s varhanami, na které si pak zájemci budou moci zahrát ze svých vlastních not, které si přinesou.
Vše pod vedením varhanice a sbormistryně Mgr. Karly Zouharové.
20:30 - 21:00 Poslech četby BOŽÍHO SLOVA - BIBLE.
Poslech souvislé četby z Bible.
21:30 - 22:00 Modlitba a požehnání občanům obcí.
Ztišení, meditace, Boží požehnání.

Dobratická pouť 2019

Dobratická pouť 2019 - plakát

Přijměte pozvání ke slavení velikonočních svátků

Svátost smíření:

14.4. Květná neděle, 8.00 – 8.50h sv. smíření.
15.4. Pondělí sv. týdne, od 7.30 h a po mší svaté (mše sv. v 8h)
17.4. Středa sv. týdne, od 8h do 8.50h a po mší sv. (mše sv. v 9h) a od 16 do 17h

18.4., ZELENÝ čtvrtek - den ustanovení Večeře Páně a svátostí kněžství:

V 17.30h mše sv. na památku Večeře Páně, společná adorace do 19.30h

19.4., VELKÝ pátek - památka umučení Páně:

Den přísného půstu újmy od masa
Památka sv. Expedita - pravý boční oltář
V 9h pobožnost křížové cesty
Ve 14.45h korunka k B. milosrdenství
V 15h liturgie na památku umučení Páně a po ní společná adorace kříže
19.-20.4. - sbírka na opravy chrámů ve Sv. zemi (u B. hrobu)

20.4., BÍLÁ sobota - až do setmění se nekoná liturgie

Od 9h bdění u Božího hrobu až do 13.30h. To za podmínky, že alespoň jeden je vždy v kostele a neodejde dříve, než jej další vystřídá
Po západu slunce - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – velikonoční vigilie, ve 20 h liturgie vzkříšení

21.4., SLAVNOST ZMRTVYCHVSTÁNÍ PÁNĚ - Den slavnosti:

Od 10h slavnostní mše sv. za celou farnost, všechny občany farnost
Sbírka na kněžský seminář

22.4. pondělí v oktávu velikonočním:

Od 9h mše svatá

Velikonoce znamenají, že láska a život jsou silnější než smrt,
že hrob není konečnou stanici života, že pouta,
která brání našemu životu, se rozvazují,
že skrze vzkříšení můžeme objevit nový život,
že ve víře v Ježíšovo vzkříšení můžeme
zakoušet vzkříšení i my sami v sobě
a že můžeme k životu probouzet i druhé.
Radostné a požehnané prožití velikonočních svátků přeje P. Jan Wojnar

Křesťanský billboard vyhrál soutěž Zlaté pero o nejlepší originální reklamní text

Křesťanský billboard Konečná-Přestupní
Billboard, který vyhrál soutěž Zlaté pero o nejlepší originální reklamní text, byl umístěn na stěně Salesiánského kostela na pražském Kobyliském náměstí a koloval i na sociálních sítích.

Nové webové stránky

Byly spuštěny nové webové stránky naší farnosti.

Postní kapky 2019

Postní kapky 2019 - plakát

2. Společenský večírek - ples

2. Společenský večírek - farní ples

Besedy z různých oblastí teologie

Besedy z různých oblastí teologie 2019- plakát

Pravidelné bohoslužby

Neděle - 9:00 hod (v postní době před mši křížová cesta,v květnu máj. pobožnost, v říjnu růženec)

Pondělí- 8:00 hod

Středa - 9:00 hod (kromě 3. středy v měsíci) Od 8.30 h adorace N.S.O

Čtvrtek - 17:00 hod v zimním období,
              - 17.30 hod v letním období

Pátek - 17:00 hod v zimním období, po mší sv adorace
           - 17.30 hod v letním období, po mší sv adorace

Sobota - každou sobotu 8:00 hod

Matrika


Na faře v Dobraticích se nachází matrika pouze od roku 1950. Dřívější matriky jsou v zemském archivu v Opavě. Některé si můžete na vyhledat v digitální podobě na těchto wébových adresách.
Zemský archiv v Opavě zpřístupňuje na svých webových stránkách většinu matrik z území bývalého Severomoravského kraje, a to od nejstarších ze 2. poloviny 16. století až po svazky z počátku 20. století. http://www.archives.cz/zao/digitalni_archiv/index.html
Odkazy na ostatní zemské archivy: http://www.genealogie.cz/aktivity/digitalizace/
Archvivní mapy: http://archivnimapy.cuzk.cz/

Římskokatolická farnost        Dobratice
Dobratice 66, 739 51 Dobrá
P. Jan Wojnar
Tel. 604 406 923
E-mail: wojnar.jan@centrum.cz