Oficiální stránky římskokatolické farnosti Dobratice
Andrea / sv. Kosma a Damián (úterý 25. týdne v mezidobí)
Biblický citát na dnešní den
Do domu Hospodinova půjdeme s radostí. (Ž 122,1)

STARŠÍ PŘÍSPĚVKY

Velikonoční výzva biskupů

Velikonoční výzva 2020

Fortna.eu - Velikonoce 2020 tady a teď

Na každý den pro vás tým Fortny(bratři Bosí karmelitáni) připravil možnost připojit se na dálku ke společnému programu a inspiraci na doma během velikonočního tridia. Doprovázejí bosí karmelitáni Petr Glogar a Pavel Pola.

Více najdete ZDE.

Aktualizace ze dne 2.4.2020

Milí bratři a sestry,

chtěl bych vás v závěru mimořádné postní doby srdečně pozdravit. Prožil jsem 14 denní ústraní karantény a nyní mám potvrzeno, že jsem, Bohu díky, zdráv. Byl to zvláštní Boží čas prožívání postní doby. Chtěl bych Vám odpovědět na několik otázek, jenž si v těchto dnech kladete:

 • Stále je v platnosti, a to až do odvolání, dispenz od účastí na nedělní mší svaté.
 • Všechny mše svaté a Velikonoční triduum (až do odvolání) jsou slaveny bez účastí lidu, pouze s asistencí.
 • Všichni jsme nadále zváni ve 20 hodin ke společné modlitbě. Jsem rád , že jsem vám 2. února mohl požehnat svíce, které si jistě denně zapalujete k modlitbě.
 • Svátost smíření bude udělená individuálně v zákristií pouze těm, kteří si s knězem telefonicky předem dohodnou určitý čas a to s použitím ochranné roušky a s dodržením dvou metrového odstupu. Obdobně také svátost nemocných.
 • Církevní právo nám říká: "Tam, kde se jednotliví věřící ocitli v bolestné nemožnosti přijímat svátostné rozhřešení, je třeba připomenout, že dokonalá lítost, vycházející z lásky k Bohu milovanému nade všechno, vyjádřená upřímnou žádostí o odpuštění (takovou, jakou je kajícník v této chvíli schopen projevit) a doprovázená votum confessionis, tj. pevným předsevzetím jít co nejdříve ke svátostné zpovědi, získává odpuštění hříchů, a to i smrtelných". (srov. KKC, č. 1452)
 • Za předpokladu, že nikdo z domácnosti není v karanténě, je možnost pozvat kněze domů (za dodržení bezpečnostních opatření). Nikdy neopomeňte zprostředkovat návštěvu kněze umírajícímu, aby přijal svátostí! (Jde o "základní lidská práva a svobody", která mají v Ústavě nejvyšší prioritu).
 • Svaté přijímání přijímáme duchovně, viz video, pouze umírajícím je podáváno viatikum
 • Během Velikonoční tridua bude kostel pro soukromou modlitbu otevřený. Prosím, dle vlastního uvážení, využívejme tuto možnost.
 • Časy bohoslužeb a intence jsou uvedeny v "Pořadu bohoslužeb" proto, abyste se v tuto dobu připojili ve svých domech k modlitbě a v tomto vzájemném duchovním spojení vytvářeli farní rodinu církve.
 • Církev také doporučuje modlit se modlitbu hodin (Denní modlitbu církve-breviář).
 • Pohřby jsou nadále doporučeny v rodinném kruhu pouze na hřbitově u hrobu.

Bratři a sestry, doposud jsme často čekali na pastýře, jakou duchovní stravu nám nabídne. Nyní, pokud nebudeme sami hledat "duchovní pokrm", pak také budeme skomírat a můžeme zemřít. Rozlišujeme nejen tělesnou, ale i duchovní smrt, odloučení ve vztahu k Bohu. Zakoušíme, že máme odpovědnost nejen za tělesný, ale i za svůj duchovní život a dokonce za duchovní život těch, kteří jsou nám svěřeni v naší rodině. Potřebujeme žít s Ježíšem, abychom se nechali vést. On je naší cestou, pravdou a životem, abych o Něm mohl svědčit. Utíkejme se k naším přímluvcům. Dětství Ježíšovu, jež znázorňuje milostná soška Pražského Jezulátka, jemuž byly rodiny naší farnosti svěřeny v r. 2011. Panně Marii byla naše naše farnost zasvěcená 1. ledna 2012. Sv. Filipovi a Jakubovi, patronům naší farnosti. Sv. Hedvice, patronce naší diecéze. Svatému Michalu Archandělovi, pod jehož ochranu byla svěřena naše farnost 3. května 2015.

Váš duchovní otec Jan Wojnar


Velikonoční triduum - videa pro podporu osobní a rodinné modlitby

Jako součást přípravy na Velikonoce zpracovala liturgická komise sérii několika krátkých videí, která mohou napomoci rodinnému i osobnímu prožívání velikonočních událostí. Tento „videoprůvodce“ je také zveřejněn na webu liturgie.cz

Videa ZDE.


Studio VSTAŇ! Pro mladé

Studio VSTAŇ! Pro mladé

Důležitá aktualizace ze dne 25.3.2020

Z důvodu karantény NENÍ MOŽNÉ AŽ DO ODVOLÁNÍ PŘICHÁZET DO KOSTELA, KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ A EUCHARISTII.

Z rozhodnutí arcib. Jana Graubnera a bis. F. Lobkowicze se pohřby konají POUZE V ÚZKÉM RODINNÉM KRUHU u hrobu na hřbitově. Až situace dovolí, pak bude sloužena zádušní mše sv.v kostele. Z důvodu ochrany lidských životu, prosím nežádejte v současné době jiný způsob pohřbu.

V těchto dnech, až do odvolání je otevřeno pouze zádveří kostela k osobní modlitbě.

Od pondělí 30.3. bude možnost slavit individuální sv. smíření nebo přijmout sv. přijímání v ranních hodinách nebo po osobní domluvě. Tyto svátosti jsou pro náš život velice důležité. Myslete již nyní na velikonoční svátost smíření.

P. Jan Wojnar


Vatikán: Generální absoluce v situaci koronavirové krize

Vzhledem ke krizové situaci, která nastala zvláště v některých lokalitách, oznamuje Apoštolská penitenciárie zvláštní nótou, týkající se udělování svátosti smíření, že v těchto místech vstupuje v platnost možnost, kterou uvádí Kodex kanonického práva (kán. 962, § 2 CIC), totiž „rozhřešení více kajícníků najednou bez předchozího jednotlivého vyznání“.

Slova papeže Františka: Papež František poté vztáhl Boží slovo ke dnešní situaci, kdy zejména italští nemocničtí kaplani nemají přístup k nakaženým koronavirem, protože kolabující zdravotnický systém si nemůže dovolit další zatížení při jejich případné nákaze, a pacienti proto umírají nezaopatřeni. Citoval dva články Katechismu katolické církve (1451,1452), které hovoří o lítosti jako základním úkonu kajícníka a dále o dokonalé lítosti: “Taková lítost odpouští všední viny; dosáhne také odpuštění smrtelných hříchů, zahrnuje-li pevné předsevzetí jít ke svátostné zpovědi, jakmile to bude možné”, stanovil tridentský koncil (Doctrina de sacramento Paenitentiae).

“Vím, že mnozí z vás před Velikonocemi chodíte ke zpovědi, abyste se opět shledali s Bohem. Dnes ale namítnete: »Otče, kde mám hledat kněze, zpovědníka, když nemohu vycházet z domu? Chtěl bych se smířit s Bohem, přeji si, aby mne objal, aby mne můj tatínek objal…jak to ale mám udělat, když nemohu vyhledat kněze?« Udělej to, co stojí v Katechismu, který je velice jasný. Když nenajdeš kněze, aby ses vyzpovídal, promluv si s Bohem, který je tvůj Otec, a řekni mu pravdu: »Pane, dopustil jsem se toho a toho…Promiň!« a celým srdcem ho žádej o odpuštění. Učiň úkon pravé lítosti a slib, že se poté vyzpovídáš, avšak nyní prosíš o odpuštění hříchů. Tak se ihned navrátíš do Boží milosti. Jak nás učí Katechismus, můžeš sám přistoupit k Božímu odpuštění, aniž bys měl po ruce kněze. Zamyslete se nad tím – nastal čas. Toto je příhodný a správný čas. Poctivý úkon dokonalé lítosti a naše duše zbělí jako sníh. Bylo by krásné, kdyby nám dnes znělo v uších ono: »Vrať se. Vrať se ke svému tatínkovi, svému otci«. Čeká na tebe a bude s tebou slavit”.

Důležitá aktualizace ze dne 21.3.2020

Z důvodu karantény NENÍ MOŽNÉ AŽ DO ODVOLÁNÍ PŘICHÁZET DO KOSTELA, KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ A EUCHARISTII.

Bohoslužby, kromě pohřbů, se nekonají.

V těchto dnech, až do odvolání je otevřeno pouze zádveří kostela k osobní modlitbě.

Aktuální rozhodnutí nadále sledujte na http://www.farnostdobratice.cz

P. Jan Wojnar


Kontankt v nynější době vyjímečného stavu

1. Nyní až do odvolání na telefonu ve věcech úředních /604 406 923/ pondělí až pátek od 8 do 16 hod, jindy dle osobní domluvy.
2. V případech duchovní služby těžce nemocným, umírajícím a zajištění pohřbu – na telefonu /604 406 923/ kdykoliv, i v noci.

Snažně prosím, nevolejte ve věcech úředních, které běžně náleží do kanceláře např. v pátek ve 21 hodin. V tuto hodinu pak přišla zpráva SMS: "Zítra ráno kolem 7 se stavím." Toto si opravdu nevymýšlím!

I přes ujištění, že toto dospělí lidé nedovedou pochopit, stále jsem přesvědčen, že toto zdraví lidé jsou schopní pochopit!

Dospělý psychický zdravý člověk rozliší, jestli potřebuje kněze ve věci svátosti, duchovního doprovázení, nebo náboženského vyučování a to v naléhavé okolnosti, zvlášť v nebezpečí smrti.

Anebo, jestli chce vyřídít záležist úřední, např. intenci mše svaté, nějakou prací v kostele, nebo v kapli, platbu či dar církví, apd. Něco podobného, jako by šel na Obecní úřad, na poštu, či do obchodu.

Děkuji za vaše pochopení a za Váš lidský zájem. Jsem kdykoliv Vaším knězem, pastýřem a bratrem, nejsem kdykoliv úředníkem. o. Jan Wojnar

Nedělní bohoslužba v rodině - 4. neděle postní

Slavení nedělní liturgie v rodině - 4. neděle postní ZDE.
Zamyšlení

Bratři a sestry,

dnes v kapli sv. Marty římský biskup František kázal o blízkostí našeho Boha. Tak jako byl Bůh blízký Izraelitům na pouští, tak je blízko také každému z nás. Bratrství a sesterství vychází z podstaty našeho Boha.

Jistě, že se za sebe navzájem modlíme. Využijme také sdělovacích možností k vzájemnému povzbuzení, k projevení zájmu. Kéž bychom si dali úkol: každý den oslovím tři až pět osob. Ne proto, abychom projevovali zvídavost a šířili drby, ale abychom kráčeli ve šlépějích našeho Pána a byli protagonisty křesťanské naděje. Tak budeme více pro druhé bratry a sestrami.

P. Jan Wojnar


Aktualizace ze dne 16.3.2020

V těchto dnech, až do odvolání je otevřeno pouze zádveří kostela k osobní modlitbě.

Bohoslužby, kromě pohřbů, se nekonají.

Osobní kontakt se mnou po osobní domluvě na tel. 604 406 923.

Aktuální rozhodnutí nadále sledujte na http://www.farnostdobratice.cz

P. Jan Wojnar


Nedělní bohoslužba v rodině

Inspirace pro slavení nedělní liturgie v rodině ZDE.
Otevírací doba kostela od 15.3. - 22.3.2020

15.3., 3. neděle postní – od 8 do 10h k osobní modlitbě a svátostí smíření

16. 3. pondělí - ve 13 h (v kostele) pohřební obřad bez mše svaté + paní Jarmily Gurníkové
od 17 do 18 h k osobní modlitbě a svátostí smíření

19.3., čtvrtek – od 17 do 18 h k osobní modlitbě a svátostí smíření (slavnost sv. Josefa, snoubence P. Marie)

20.3., pátek – od 17 do 18 h k osobní modlitbě a svátostí smíření

21.3., sobota – od 17 do 18 h k osobní modlitbě a svátostí smíření

22.3., 4 .neděle postní - od 8 do 10 h k osobní modlitbě a svátostí smíření

Informace pro farníky týkající se nouzového stavu

Bratři a sestry v Kristu,

na základě vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky a slova biskupa Františka k nouzovému stavu z 13. března 2020 se od 13. března 2020 ruší všechny bohoslužby a pobožnosti ve farnosti Dobratice s výjimkou pohřbů. • Prosím, sledujte aktuality na http://www.farnostdobratice.cz/
 • Bohoslužby sledujete na TV Noe, radiu Proglas nebo na www.mseonline.cz
 • Každý den ve 20h se modleme společně s papežem Františkem za záchranu před pandemií.
 • Všechny intence mší svatých budou odslouženy v daných dnech, jak bylo objednáno, bez účasti věřících.
 • Zůstává zachována možnost individuálního přijetí svátostí, adorace, soukromých pobožností v kostele v Dobraticích, který zůstane otevřen k osobní modlitbě (více viz ohlášky).
 • V případě přinášení eucharistie domů, udělení svátostí smíření a svátostí nemocných v domech kontaktujte: P. Jan Wojnar tel. 604 406 923
 • Více inforamací viz ohlášky
 • Vzhledem k dynamickému vývoji situace budou nové informace co nejdříve průběžně aktualizovány.

Váš duchovní otech Jan Wojnar

Pietní místo "Nenarozeného dítěte" na našem hřbitově

Drazí bratři a sestry v Kristu,

věřím, že nejen křesťané, chrání lidský život od početí až po přirozenou smrt. Světoznámá držitelka Nobelovy ceny Matka Tereza v roce 1994 řekla: „Nenarozené dítě bylo od početí utvářeno rukou Boha a je Bohem povoláno, aby milovalo a bylo milováno, nejen nyní, v tomto životě, ale navždy. Bůh na nás nikdy nezapomene.“

Heslem pochodů pro život, které se každoročně konají v mnoha městech naší země, bývá „Nesoudíme, pomáháme“.

V době, kdy se debatuje o bioetickém zákonu jako výraz duchovní pomocí ke dni 25. března, kdy slavíme slavnost Zvěstování Páně a zároveň Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti zveřejňuji na našem hřbitově toto pietní místo NENAROZENÉHO DÍTĚTE. Přeji si, ať se toto místo stane místem ztišení a pokoje, místem truchlení i duchovního uzdravení, místem povzbuzení k životu, k štědrosti v lásce. Děkuji sponzorům. Kéž v naší farnosti Duch svatý vzbudí touhu a povolání k pravidelným modlitbám za nenarozené.

P. Jan Wojnar

Slovo biskupa Františka k nouzovému stavu - 13.3.2020

Milí bratři a sestry,

v krátké době se na vás znovu obracím v souvislosti sšířící se pandemií koronaviru. Sohledem na nouzový stav vyhlášený naší vládou vydávám toto rozhodnutí:

Po dobu trvání nouzového stavu se ruší všechny veřejné(nejen nedělní)bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území ostravsko -opavské diecéze. Kněží budou slavit mše svaté bez účasti lidu na úmysly, na které by byly slouženy veřejně. Výjimkou jsou pohřby, které umožňují veřejný obřad s účastí vyšší než 30 osob.

Po dobu trvání mimořádných opatření uděluji dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.

Využívejte příležitostí sledovat mši svatou prostřednictvím křesťanských sdělovacích prostředků, jejichž význam a důležitost si můžeme v takovéto chvíli uvědomit a nezapomeňme je podporovat v jejich službě.

Přijměme tuto mimořádnou situaci především jako postní výzvu k modlitbě. Proto, je vhodné, aby kostely podle místních možností zůstaly otevřené pro osobní modlitbu a individuální přijetí svátostí. Scházejme seke společné modlitbě, četbě Písma v rodinách zvláště v neděli a snažme se tento den prožít skutečně jako den Páně. Tato chvíle, která pro nás bude znamenat dočasné odloučení od svátostí, nás může ke Kristu hlouběji přimknout právě skrze modlitbu a Boží slovo.

Jak jsme už vybídli ve společné výzvě s ostatními biskupy, spojme se každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky.V modlitbě prosme o ochranu Panny Marie a přímluvu našeho nového blahoslaveného P. Richarda Henkese, který se stal svědkem Boží lásky v situaci epidemie v koncentračním táboře.

Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Také já na vás pamatuji v modlitbě a žehnám.

biskup František Václav Lobkowicz

Podnětný text p. Marka Orka Váchy k současné situaci

Podnětný text p. Marka Orka Váchy "Nechoďte do kostela" k současné situaci je možno si přečíst ZDE.

Listu prefekta Dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji kard. Turksona k současné situaci

Český překlad listu prefekta Dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji kard. Turksona k současné situaci šíření nákazy COVID-19 možno nalézt ZDE.Výzva ostravsko-opavského biskupa věřícím diecéze v souvislosti s šířením koronaviru

Drazí bratři a sestry,

obracím se na vás v situaci šířící se nákazy koronavirem, která citelně zasahuje do života celé společnosti i církve, která je její součástí. Všichni společně máme povinnost usilovat o to, aby se šíření nákazy pokud možno co nejvíce zamezilo, nebo zpomalilo. Zároveň  ale máme jako křesťané i v této situaci povinnost být šiřiteli Kristovy lásky a naděje formou modlitby a účinné pomoci druhým. Církev respektuje Mimořádné opatření vlády a biskupové vyzývají farnosti k jeho dodržování.

Pro život církevních společenství v ostravsko–opavské diecézi upřesňuji všeobecná vládní nařízení následujícím způsobem:

 • Zodpovědností každého duchovního je zajistit, aby na bohoslužbách nebylo skutečně více než 100 osob. V případech, že budou z tohoto důvodu na některých místech nedělní bohoslužby zrušeny, uděluji věřícím dispens od účasti na nedělní bohoslužbě.
 • Stejně tak uděluji dispenz od účasti na nedělní bohoslužbě všem věřícím nad 70 let věku, osobám se sníženou imunitou, nebo chronicky nemocným a to bez ohledu na místní situaci.
 • Mají-li dispenzovaní možnost, doporučuji, aby sledovali nedělní bohoslužby prostřednictvím sdělovacích prostředků zvláště Televize Noe a Radia Proglas, případně využili pro slavení eucharistie a svaté přijímání všední dny.
 • V přímluvách ať je pamatováno v souvislosti s epidemií na nemocné, zemřelé a jejich rodiny, na zdravotní personál a státní představitele a jejich rozhodnutí.
 • Při pozdravení pokoje vynechejte podání rukou. Vyprázdněte kropenky u vchodů do kostela.
 • Nemocným a seniorům ať je nabídnuto v rámci možnosti farnosti přinášení eucharistie, při zachování patřičných hygienických opatření.

Obracím se na všechny své diecezány, abychom nesli tuto situaci současného života světa jednak ve svém odpovědném chování, ale také v modlitbě. Spoléhejme nejen na opatření lidské, ale na pomoc Boží a na ochranu nebeskou Matkou. Jak to bylo vlastní věřícím ve všech těžkých dobách. Můžeme se také připojit k modlitební výzvě papeže Františka a každý večer až do středy Svatého týdne se modlit ve 20:00 za ochranu a pomoc Panny Marie.

František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský

Kalendář akcí 2020

od 1. ledna - Třikrálová sbírka (koledování) – děti farnosti Dobratice (prosíme o dobrovolníky)

7. února – Farní společenský večírek (ples) - v tělocvičně ZŠ v Dobraticích

12. dubna – Slavnost Ježíšova vzkříšení – kostel v Dobraticích

Každé úterý během května v 18.15h – kaple ve Vojkovicích - májová pobožnost

3. května – Pouť sv. Filipa a Jakuba v Dobraticích

31. května – Poutní Slavnost Navštívení Panny Marie a svěření dětí Dítěti Ježíš. (za nepříznivého počasí se bohoslužba z kaple přesouvá do kostela v Dobraticích)

5. června – Noc kostelů

28. června – Výročí posvěcení kaple (krmáš) ve Vojkovicích (za nepříznivého počasí se bohoslužby v 10.30h z kaple přesouvají do kostela v Dobraticích)

1. července – Setkání dětí s výukovým programem – v areálu kamenité, Prašivá

13. září – Mše v kapli ve Vojkovicích (za nepříznivého počasí se bohoslužby v 10.30h z kaple přesouvají do kostela v Dobraticích)

11. října – Výročí posvěcení kostela „krmáš“ – Kostel sv. Filipa a Jakuba – farnost Dobratice

17. října – Misijní průvod - od misijního kříže na Hranicích do kostela v Dobraticích

1. listopadu – v 10h pobožnost za zesnulé – na hřbitově

29. listopadu – adventní koncert v kostele v Dobraticích

24. prosince – "půlnoční" vánoční mše sv. v kostele v Dobraticích

Poděkování za úrodu – bude spojeno s výstavou Zahrádkářů v Dobraticích a ta bude spojena s volbami do krajů (podzimní datum teprve vyhlásí prezident).

3. Společenský večírek - ples

3. Společenský večírek - farní ples

II. ročník Vánočního turnaje v malé kopané

II. ročník Vánočního turnaje v malé kopané

Mše svaté v nemocniční kapli ve Frýdku-Místku

Mše svaté v nemocniční kapli ve Frýdku-Místku

Přijměte pozvání ke společnému slavení svátků Narození Krista Ježíše a svátků novoročních

24. 12. - předvečer slavnosti Narození Páně

v 9.30 - požehnání betlémského světla
od 9.30 do 12.30 - si můžete odnést betlémské světlo na štědrovečerní stůl(světlo nabídnou členky Junáckého oddílu z Dobré)
ve 22:00 - mše svatá, zpívá farní sbor Filia

25. 12. - slavnost Narození Páně

10:00 - mše sv. - zpívá farní sbor Filia.

26. 12. - svátek sv. Štěpána

9:00 – mše sv.
15:30 - společný zpěv vánočních koled (Vystoupí Dětský pěvecký sbor ZŠ Dobratice, Chrámový sbor Filia Dobratice)

31. 12. – poslední den roku - silvestr

17:00 - mše sv. - děkujeme za vše dobré uplynulého roku

1.1.2020 – slavnost Matky Boží, P. Marie, světový den modliteb za mír, Nový rok

10:00 - mše sv.

S vděčností za vše krásné v uplynulém roce,
s přáním znovu objevení hloubky prožitku podstaty vánoc,
a Boží požehnání v roce příštím
přeje P. Jan Wojnar

Vánoční koncert 2019

Vánoční koncert v Dobratickém kostele - 2019

Adventní koncert 2019

Adventní koncert v Dobratickém kostele - 2019

Vstupné dobrovolné pro konkrétní matku samoživitelku na Ukrajině v rámci projektu adopce na dálku.

Duchovní péče v nemocnici Frýdek-Místek

Co nabízí:

Rozhovor, naslouchání, doprovázení v průběhu nemoci (nikoliv jen v závěru života), hledání naděje – smyslu nemoci a utrpení, modlitbu, četbu z Bible, svátosti (pro katolické věřící).

Pro koho je určena?

Lidem jakéhokoli vyznání, hledajícím i bez vyznání nemocným, jejich příbuzným i blízkým.

Jak o ni požádat?

Péče je poskytována na žádost pacienta, nebo jeho rodiny přímo na níže uvedených tel. číslech, nebo přes ošetřující personál.


DUCHOVNÍ PÉČI v nemocnicí Frýdek Místek poskytuje ThLic. Jan Wojnar, kněz Římskokatolické církve. Na žádost pacienta může poskytnout kontakt i na duchovní jiných státem uznaných církví.

Katolická BOHOSLUŽBA (mše svatá):

v nemocniční kapli sv. Lukáše budova C, 1NP ve středu v 17h.

PROSTOR KAPLE je otevřen denně od 6 do 20h

kteří hledají ztišení, jenž jim nemocniční provoz neumožňuje.

NÁVŠTĚVY duchovního na pokojích lůžkových oddělení na žádost pacienta, nebo rodiny je možné domluvit:

Nejdříve - V každé církvi (včetně Římskokatolické) podle místa bydliště u svého faráře, pastora, duchovního příslušné církve.
Následně - Na Oddělení následné péče tel.: 558 415 900-1 návštěvu nemocničního kaplana P. Jana Wojnara, (pouze ve středy od 14h).
Následně - Urgentní návštěvu (dle vážnosti zdravotního stavu) tel.: 731 625 682 (kněz Římskokatolické církve ve Frýdku).

Památka zesnulých, vzpomínka na všechny zemřelé, "dušičky"

Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici. Vzpomínka na mrtvé se koná při každém slavení bohoslužby. Vždyť také každá zapálená svíčka na hřbitově, nebo v domácnosti, nám může zpřítomnit světlo velikonoční svíce, tedy té svíce, která je symbolem vzkříšeného Krista, symbolem naší naděje. Ve světle Kristova vzkříšení potom není památka na zesnulé jen prostorem zármutku a vzpomínání, ale je ozářena světlem, které ukazuje k vrcholné budoucnosti.

Východní i západní křesťanská liturgie věnuje určitý den zvláštní vzpomínce na všechny zemřelé. V západní církvi se tato výroční vzpomínka slaví 2.11. Před tímto dnem zvlášť pečlivě upravujeme hroby, pietní místa odpočinku naších drahých. Toto úsilí je vyjádřením naší víry v posmrtný život. Také letos v kostele připravíme vzpomínkové místo všech těch, kteří v uplynulém roce zesnuli. Rodina, jenž si přeje vzpomínku na ty, kteří neměli rozloučení z kostela, ať prosím, za tímto účelem zapůjčí parte zesnulého.

Bohoslužba za zesnulé bude v kostela slavena v sobotu 2. listopadu v 9 hodin a po ní (asi v 9.45h) bude následovat tzv. dušičková modlitba na hřbitově a požehnání hrobů. Je pěkné, když každá rodina během tohoto požehnání stojí u hrobu svých blízkých. Přijměte pozvání k této modlitbě za zesnulé. P. Jan Wojnar

Prašivá 2019 - Kapka vody pro Haiti

Prašivá 2019 - Kapka vody pro Haiti

Diecézní setkání dětí s otcem biskupem se tradičně uskuteční 1. července na Prašivé. Program začíná mši svatou v 10.00 hodin v areálu Kamenité u Vyšních Lhot. Dříve než se děti s rodiči nebo prarodiči na setkání vypraví, mohou se již nyní na událost připravit. Letošní setkání má téma „U pramene živé vody“ a malí účastníci mohou pomoci na dalekém ostrově Haiti budovat studny. Doprovodné sociální aktivity k letošnímu setkání dětí na Prašivé jsou popsány na webu www.prasivadeti.cz.

Zadání aktivity „Kapka vody pro Haiti“ zní: namaluj nebo napiš, co viděla kapka vody u vás doma nebo ve vaší obci. K dispozici je také šablona pro vystřižení kapky. Za každou vyrobenou kapku, kterou děti vymalují a přinesou na Prašivou, poputuje na podporu projektu Studny na Haiti částka 50 Kč.

Dobratická pouť 2019 - fotografie

Dobratická pouť 2019 - fotografie
Fotografie z letošní pouti najdete ZDE

Divadelní scénka dětí na farním odpoledni - sv. František z Assisi

Svatý Fratišek z Assisi
5.května během farního odpoledne u příležitosti dobratické pouti vystoupí děti naší farnosti s divadelní scénkou o životě svatého Františka z Assisi.
Scénka je také součástí soutěže pro děti, které budou muset poznat, co ve scénce chybí oproti původnímu scénáři. Ten lze nalézt ZDE.

Noc kostelů 24. května 2019

Noc kostelů - 2019

Dobratice, kostel sv. Filipa a Jakuba

Program Noci kostelů 24. května 2019
17:30 - 17:45 Májová pobožnost
Pobožnost k Panně Marií
17:45 - 18:30 Mše svatá.
18:30 - 21:00 Prohlídka kostela, kult. památek včetně kostelní věže s výkladem. Prohlídka panelů výstavy - téma: mše svatá.
Prohlídka věže kostela, zvonů, půdních prostorů a interiéru kostela, restaurovaných oltářů (kulturní památky) a obrazů. Možnost focení z věže kostela obce Dobratice.
19:45 - 20:45 Krátké seznámení s varhanami, na které si pak zájemci budou moci zahrát ze svých vlastních not, které si přinesou.
Vše pod vedením varhanice a sbormistryně Mgr. Karly Zouharové.
20:30 - 21:00 Poslech četby BOŽÍHO SLOVA - BIBLE.
Poslech souvislé četby z Bible.
21:30 - 22:00 Modlitba a požehnání občanům obcí.
Ztišení, meditace, Boží požehnání.

Dobratická pouť 2019

Dobratická pouť 2019 - plakát

Přijměte pozvání ke slavení velikonočních svátků

Svátost smíření:

14.4. Květná neděle, 8.00 – 8.50h sv. smíření.
15.4. Pondělí sv. týdne, od 7.30 h a po mší svaté (mše sv. v 8h)
17.4. Středa sv. týdne, od 8h do 8.50h a po mší sv. (mše sv. v 9h) a od 16 do 17h

18.4., ZELENÝ čtvrtek - den ustanovení Večeře Páně a svátostí kněžství:

V 17.30h mše sv. na památku Večeře Páně, společná adorace do 19.30h

19.4., VELKÝ pátek - památka umučení Páně:

Den přísného půstu újmy od masa
Památka sv. Expedita - pravý boční oltář
V 9h pobožnost křížové cesty
Ve 14.45h korunka k B. milosrdenství
V 15h liturgie na památku umučení Páně a po ní společná adorace kříže
19.-20.4. - sbírka na opravy chrámů ve Sv. zemi (u B. hrobu)

20.4., BÍLÁ sobota - až do setmění se nekoná liturgie

Od 9h bdění u Božího hrobu až do 13.30h. To za podmínky, že alespoň jeden je vždy v kostele a neodejde dříve, než jej další vystřídá
Po západu slunce - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – velikonoční vigilie, ve 20 h liturgie vzkříšení

21.4., SLAVNOST ZMRTVYCHVSTÁNÍ PÁNĚ - Den slavnosti:

Od 10h slavnostní mše sv. za celou farnost, všechny občany farnost
Sbírka na kněžský seminář

22.4. pondělí v oktávu velikonočním:

Od 9h mše svatá

Velikonoce znamenají, že láska a život jsou silnější než smrt,
že hrob není konečnou stanici života, že pouta,
která brání našemu životu, se rozvazují,
že skrze vzkříšení můžeme objevit nový život,
že ve víře v Ježíšovo vzkříšení můžeme
zakoušet vzkříšení i my sami v sobě
a že můžeme k životu probouzet i druhé.
Radostné a požehnané prožití velikonočních svátků přeje P. Jan Wojnar

Křesťanský billboard vyhrál soutěž Zlaté pero o nejlepší originální reklamní text

Křesťanský billboard Konečná-Přestupní
Billboard, který vyhrál soutěž Zlaté pero o nejlepší originální reklamní text, byl umístěn na stěně Salesiánského kostela na pražském Kobyliském náměstí a koloval i na sociálních sítích.

Nové webové stránky

Byly spuštěny nové webové stránky naší farnosti.

Postní kapky 2019

Postní kapky 2019 - plakát

2. Společenský večírek - ples

2. Společenský večírek - farní ples

Besedy z různých oblastí teologie

Besedy z různých oblastí teologie 2019- plakát

Pravidelné bohoslužby

Neděle - 9:00 hod (v postní době před mši křížová cesta,v květnu máj. pobožnost, v říjnu růženec)

Pondělí- 8:00 hod

Středa - 9:00 hod (kromě 3. středy v měsíci) Od 8.30 h adorace N.S.O

Čtvrtek - 17:00 hod v zimním období,
              - 17.30 hod v letním období

Pátek - 17:00 hod v zimním období, po mší sv adorace
           - 17.30 hod v letním období, po mší sv adorace

Sobota - každou sobotu 8:00 hod

Matrika


Na faře v Dobraticích se nachází matrika pouze od roku 1950. Dřívější matriky jsou v zemském archivu v Opavě. Některé si můžete na vyhledat v digitální podobě na těchto wébových adresách.
Zemský archiv v Opavě zpřístupňuje na svých webových stránkách většinu matrik z území bývalého Severomoravského kraje, a to od nejstarších ze 2. poloviny 16. století až po svazky z počátku 20. století. http://www.archives.cz/zao/digitalni_archiv/index.html
Odkazy na ostatní zemské archivy: http://www.genealogie.cz/aktivity/digitalizace/
Archvivní mapy: http://archivnimapy.cuzk.cz/


Warning: include(rightPanel.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/213991/virtual/www/starsi.php on line 868

Warning: include(rightPanel.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/213991/virtual/www/starsi.php on line 868

Warning: include(): Failed opening 'rightPanel.php' for inclusion (include_path='.:/data/web/virtuals/213991/virtual') in /data/web/virtuals/213991/virtual/www/starsi.php on line 868