Oficiální stránky římskokatolické farnosti Dobratice
Vincenc / sv. Lambert (3. neděle velikonoční)
Biblický citát na dnešní den
Máme přímluvce u Otce: Ježíše. (1 J 2,1)

KOSTELY A KAPLE

Farní kostel svatého Filipa a Jakuba v Dobraticích

Farní kostel svatého Filipa a Jakuba

Kostel svatého Jakuba a svatého Filipa mladšího je farním kostelem dobratické farnosti. Jeho stavba byla započata r. 1863, vysvěcen byl 8. října 1865. V roce 1868 se pak stal farním kostelem nově zřízené dobratické farnosti.

Podrobnější historie

Domaslavický farář P. Filip Habernal původně chtěl, aby v Dobraticích byla postavena jen hřbitovní kaple, protože se obával, že by dobratičtí občané nedokázali zajistit potřebné finanční prostředky. Tehdejší starosta Josef Tvrdý ale trval na postavení kostela. Proto 31. března 1860 požádal P. Habernal o svolení k posvěcení základního kamene. Stavba byla započata roku 1863, byla financována z osobních darů, např. knížete biskupa Foerstera, P. Habernala a jiných, ze sbírek v Dobraticích a okolí i z darů od vídeňských Čechů. Mnohé práce byly vykonány zdarma. Domaslavičtí farníci věnovali zvon. Věžní hodiny, fungující do roku 1940, byly odkoupeny z radnice v Ostravě.

Kostel byl vysvěcen 8. října 1865 generálním vikářem P. Helmem z Těšína za účasti mnoha kněží z okolních farností ke cti sv. Filipa a Jakuba mladšího. Dne 22. listopadu 1865 se slavnostním procesím rozloučili dobratičtí občané s částí své staré domaslavické farnosti. Mše svaté v Dobraticích však byly stále slouženy domaslavickým farářem. Samostatně začala být spravována dobratická farnost až od roku 1868, kdy byla dokončena stavba farní budovy. Více o historii farnosti zde.

19.století

V roce 1894 prodělal kostel nejvýznamnější stavební proměnu. Nižší věž s kupolí kryta šindelem byla navýšena o tři metry a zakončena jehlanem. Menší věžička nad presbytářem dostala novogotickou podobu.

20.století

Farnost Dobratice byla vždy samostatnou farnosti. Od roku 1960 však neměla vlastního kněze, ten musel dojíždět z Dobré. Ke konci století se začala průběžně provádět oprava kostela a modernizace interiéru. Největší změny, které proběhly v jednotlivých letech aspoň ve stručnosti:

 • rok 1987 - byly pořízeny nové lavice s elektrickým temperováním
 • rok 1990 - byla vybudována nová mramorová podlaha v kněžišti
 • rok 1991 - proběhla rekonstrukce celého kněžiště, byl pořízen nový obětní stůl, ambon a sedes, byl přebarven svatostánek
 • rok 1999 – byla vyměněná okna a hlavní dveře

21.století

 • 2004 - 2006 - proběhla oprava střechy kostela.
 • Od roku 2005 má kostel zvenku zase jiný vzhled, protože byla ze střechy odstraněna menší věžička, tzv. sanktuska.
 • rok 2011 - Především díky dotaci poskytnuté prostřednictvím Místní akční skupiny Pobeskydí (MAS) a díky finanční podpoře farníků, obce Dobratice se podařila generální oprava kostela: nová podlaha s podlahovým topením, sanace vlhkosti interiéru i exteriéru kostela, zdvojení oken a zateplení klenby, vybudování učebny, kompletní výměna dvou schodišť a troje dveří a zádveří, oprava věžních hodin i nová elektrifikace zvonů. Do kostela byl také zaveden zemní plyn. Náklady této mimořádné rekonstrukce kostela činily 2,4 miliónů korun. Díky nejmenované místní rodiny a dobrovolnické práci, byla zateplená celá klenba kostela a byly provedené nové zdvojené okenní výplně a to z barevného holandského skla.
 • rok 2012 – byly pořízený dvě stříšky nad vstupními dveřmi
 • rok 2013 - boční oltář Panny Marie Růžencové, prošel v průběhu letních měsíců tohoto roku kompletní restaurováním. Nejnižší částku ve výběrovém řízení nabídl pražská firma Brandl s.r.o. Z 370.300,- Kč tvořily veškeré dotace pouze 100 tis. Kč. Během akce „Adoptuj si svého anděla“ štědří dárci pokryli zbylou velkou peněžní sumu.
 • rok 2014 - restaurování bočního oltáře sv. Expedita. Opět provedla firma Brandl 370 tis. Kč (dotace 170tis.Kč). Rovněž byl restaurován obraz sv. Josefa s dítětem včetně rámu (44 tis.Kč, bez jakýchkoliv dotací)
 • rok 2015 – bylo započato několikaleté restaurování nástěnného retabula hlavního oltáře sv. Filipa a Jakuba. Celková vysoutěžená cena je 1, 118mil. Kč (bez lešení). Finanční prostředky na záchranu kulturních památek byly získávány formou projektových žádostí o zisk grantových prostředků za podpory obecního úřadu a základní školy v Dobraticích.

Kaple Navštívení Panny Marie ve Vojkovicích

Kaple Navštívení Panny Marie

Základní kamen kaple u lesa byl položen na jaře r. 1890 a na podzim téhož roku byla celá stavba dokončena. Původně tato kaple měla střechu krytou šindelem. O slavnosti sv. Petra a Pavla r. 1890 byla kaple slavnostně posvěcená a byla zasvěcená Navštívení Panny Marie. V kronice farnosti Dobrá (str. 42) je tento zápis: „Ve svátek sv. Petra a Pavla 29. června 1890 byla posvěcená kaple ve Vojkovicích. K tomuto posvěcení šel průvod z farního chrámu.

V téže kronice farnosti Dobrá (str. 79) je uvedeno: „Kaple ve Vojkovicích je zasvěcená Památce navštívení Panny Marie. Hlavní pouť se koná v neděli po 1. hlavní pouti ve Frýdku (2. neděle v červenci). Krmáš v neděli po svátku všech svatých.“ Důvod přesunutí slavení krmáše nám není znám. Před kapli byl postaven dřevěný kříž. Obec Vojkovice, včetně kaple, náležela do Římskokatolické farnosti Dobrá.

Z historických pramenů dnes víme, že kaple a její okolní pozemek byly místem odpočinku mnohých procesí, které pravidelně putovaly ze směru od Českého Těšína do mariánské svatyně ve Frýdku. Proto také, stejně jako kaple v nedalekých Nižních Lhotách, je i tato zasvěcená svátku Navštívení Panny Marie, což je rovněž hlavní pouť a zasvěcení mariánského chrámu ve Frýdku. Z darů těchto procházejících poutníků byly z části hrazeny náklady na opravu kaple. Šindelová střecha byla časem obnovena a vnitřek kaple postupně vybavován.

Chatrný dřevěný kříž byl vyměněn r. 1915 za nový, kamenný. Tento kříž byl postaven panem Milovským z Komorní Lhotky, který na stavbu kříže použil kámen z nedaleké Řeky. Kříž byl posvěcen 7. listopadu 1915.

Kromě velice početných procesí, se v kapli denně během měsíce května každý rok, scházeli věřící k májovým pobožnostem. Do roku 1921 se v kapli mše nekonaly. Až r. 1921 farář Petr Carbol sloužil v kapli prví mší svatou, na kterou přišly nejen občané Vojkovic, ale také procesí z Dobratic. Od té doby byly v kapli pravidelně slouženy mše sv., při kterých hrála kapela.

Za 2. světové války r. 1945 byl vnitřek kaple silně poškozen granátem, který vybuchl uprostřed kaple. Vytrženy byly kusy zdi, podlaha a vnitřní vybavení bylo zdemolováno. Poškozen byl i venkovní kamenný kříž. Věřící přispívali podle svých možností a kaple byla opravena včetně nové podlaha. Po 2. světové válce v roce 1959 pán Josef Vojkovský zorganizoval sbírku, také sám s manželkou přispěli a koupili pozemek okolo kaple pro její budoucí rozšíření. Do této doby se nacházely vzrostlé lípy okolo kaple na hranici stávajícího pozemku příslušejícího ke kapli. K dnešnímu dni ve výpisu LV 203 je uvedena zastavěná plocha 27m^2 a ostatní plocha pozemku má rozlohu 1048 m^2

Další opravy kaple byly provedeny v letech 1958-59, 1989, 1995, 1997. Velkou prací bylo, mimo jiné, pokrytí celé střechy měděnou krytinou. Kaple má vnitřní rozměry 5x3m. Tloušťka stěn je 0,6m. Venkovní rozměry 6,2m x 4,2m. Biskup ostravsko-opavské diecéze František Václav Lobkowicz ke dni 31. prosince 2007 příslušným dekretem č. 5530/07 vyjal obec Vojkovice z pastorační zprávy farnosti Dobrá včetně kaple, kříže a celého pozemku z majetku farnosti Dobrá a vše dnem 1.1.2008 včlenil do farnosti Dobratice. Další opravy kaple již prováděla v tomto pořadí farnost Dobratice.

V roce 2011: Vykácení 4 kusů vzrostlých líp a jednoho jasanu. Terénní úpravy, setba trávy výsadba 5 kusů lípy, tújí a živého plotu.

V roce 2012: Zavedení vodovodní přípojky. Výměna 5 kusů plastových euro oken. Zakoupení 1 kusu nového lustru. Vnitřní sanační omítky asi do výšky 1m, úprava oltáře a celková vnitřní výmalba kaple.

V roce 2013: Okopání venkovních obvodových zdi kaple, prořezání kořenového traktu vrostlého do zdiva kaple, drenáži odvedení vody, izolace obvodových stěn, štěrkový násyp ohraničený obrubníky po celém obvodu kaple a odvedení dešťové vody z okapů do příkopu. Malba fasády kaple. Noční nasvětlení kaple a kříže, uzemnění el. soustavy. Odstranění kovové konstrukce za kapli. Renovace venkovních prosklených vstupních dveří a pořízení nového pozlaceného korpusu na střeše průčelí kaple. Instalace stojanu na kola. Pořízení nové vývěsní skříňky.

V roce 2014 byl kamenný kříž celkově restaurován, byl pozlacen korpus, a byla zakoupená nová socha P. Marie. Celková cena 245 000,-Kč

V roce 2015 proběhlo položení zámkové dlažby činila před kaplí a okolo kaple, výstavba přístupového chodníku, obnovení vstupů na pozemek, usazení žlabu do příkopu (60tis.Kč) a zakoupení plechové garáže.

V těchto posledních letech byly opravy hrazeny nejen ze sbírek a z darů věřících, avšak také z příspěvku obce Vojkovice a z dotací.

Náboženský život okolo kaple v historii i v současností

Z kroniky farnosti Dobrá: „V neděli 16. července 1893 slavil svou primici novokněz P. Josef Janša z Vojkovic. O 1 8 hod. ráno vyšel průvod z farního kostela do Vojkovic, který pak novokněze přivedl do kostela (v Dobré). Po kázání novokněz sloužil primiční mší svatou a uděloval novokněžské požehnání. V sobotu na to sloužil mší sv. na Prašivé.“

„Pěknou slavnost prožíval dobrodinský kostel v neděli, dne 8. srpna 1909, kdy sloužil v něm primiční mší sv. P. Hubert Sojka z Vojkovic. Narozen 1. listopadu 1884 ve Vojkovicích, na kněze vysvěcen 27. července 1909 ve Vidnavě. Nastoupil jako kaplan v Bruzovicích.“

Pěší poutě: Již od samotné výstavby kaple lidé několikrát v roce putovali a dodnes putují od kaple z Vojkovic směrem ke sv. Antonínovi na Prašivou.

O druhém směru poutníků – do Frýdků - svědčí rovněž nejen tato kaple s kamenným křížem, neboť je jen jednou z větších církevních staveb, z výčtu mnoha Božích muk, lemujících tuto historicky prastarou poutní cestu ze směru od Českého Těšína. V samotné obci Vojkovice jí předchází socha sv. Františka z Assisi zapsaná v celostátním seznamu kulturních památek (kompletně restaurována a posvěcená v r. 2014), dále 7 m vysoký dřevěný kříž u bývalé školy, socha sv. Jana Nepomuckého (restaurována v r. 2015) a zvonice se zvonem u Budinských. Od kaple ve směru k Frýdku po levé straně cesty se nachází obraz Panny Marie Frýdecké (taktéž u cesty směrem k Dobraticím) a následně v Malých Nošovicích napravo cesty je kaple sv. Terezie z Lisieux. Od roku 2014 jsou v kapli slouženy mše sv. nejen o nedělích (pouť, krmáš a v září), ale také během letních měsíců ve čtvrtky. Tradiční májové pobožnosti jsou stále oblíbenější. Od roku 2014, kdy děkan Msgr. Rudolf Sikora posvětil nově restaurovaný kříž, jsou poutní slavnosti (31.5.) spojovány s oslavou Dětství Ježíšova (Pražské Jezulátko 1.6.) a po slavnostní bohoslužbě následuje odpolední společenský program pro rodiny s dětmi.

Fotografie z kroniky farnosti Dobrá týkající se kaple ve Vojkovicích


Warning: include(rightPanel.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/213991/virtual/www/kostely.php on line 123

Warning: include(rightPanel.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/213991/virtual/www/kostely.php on line 123

Warning: include(): Failed opening 'rightPanel.php' for inclusion (include_path='.:/data/web/virtuals/213991/virtual') in /data/web/virtuals/213991/virtual/www/kostely.php on line 123